V súvislosti so zavedením novej účtovnej legislatívy od 1. januára 2016 nie je možné vykonať žiadne zmeny v už vydaných účtovných dokladoch. Venujte prosím zvýšenú pozornosť pri zadávaní fakturačných údajov a pred odoslaním objednávky skontrolujte ich správnosť.

Prevádzkovateľ predajne:

Lukáš Urbanec, Michálkovická 2098/86B, 710 00 Ostrava, IČO: 70008175, DIČ: CZ7909174955, DUNS: 888402307


I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

I.1tieto obchodné podmienky upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Z. z. (ďalej len "Občiansky zákonník") vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté na základe alebo v súvislosti s kúpnou zmluvou (ďalej len "kúpna zmluva") medzi spotrebiteľom v zmysle § 419 a zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa (ďalej len " kupujúci") a predávajúcim.
I.2. Predávajúci prevádzkuje internetový obchod na internetovej stránke www.hotair.cz (ďalej len "eshop"), a to prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len "webové rozhranie ").

I.3. Oddiel "A" obchodných podmienok sa vzťahuje len na spotrebiteľov a naopak sa nevzťahuje na prípady, ak je kupujúcim právnická osoba alebo osoba, ktorá nakupuje tovar v rámci podnikania alebo samostatného výkonu povolania; v týchto prípadoch sa uplatňuje oddiel "B".

I.4. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

1.5. V kúpnej zmluve je možné dohodnúť iné ustanovenia, ako sú uvedené v obchodných podmienkach. V takom prípade predmetné ustanovenia obchodných podmienok strácajú platnosť.

I.6. Ustanovenia obchodných podmienok môže predávajúci meniť alebo dopĺňať. Takéto zmeny nemajú vplyv na vzťahy uzatvorené podľa predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

I.7. Kúpna zmluva sa uzatvára podľa zákona - zmluva, právne vzťahy a spory vyplývajúce zo zmluvy sa riadia českým právom.
I.8. Obchodné podmienky, ako aj Kúpna zmluva sa uzatvárajú v českom jazyku.

II. UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

II.1. Kúpna zmluva sa uzatvára medzi predávajúcim a kupujúcim. Kupujúci pri objednávke v e-shope z webového rozhrania určí svoj status kupujúceho (spotrebiteľ, podnikateľ a platca alebo neplatca DPH).

II.2. Všetky ponuky tovaru na webovom rozhraní obchodu majú informatívny charakter a Predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu s ohľadom na takto prezentované reklamné oznámenia. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka je výslovne vylúčené a nevzťahuje sa na uzatvorenie kúpnej zmluvy.

II.3. Webové rozhranie obsahuje informácie o tovare vrátane cien jednotlivých ponúkaných položiek. Ceny položiek sú vždy uvedené s DPH a bez DPH. Konečné ceny za požadovaný počet položiek budú vždy presne vyčíslené objednávkovým nástrojom webového rozhrania. Ceny sú platné v čase zobrazenia na webovom rozhraní. Tento článok však nevylučuje možnosť uzatvorenia kúpnych zmlúv za iných podmienok, ako sú uvedené na webovom rozhraní.

II.4. Náklady spojené s balením, platbou a dodaním tovaru sa zobrazujú v objednávkovom systéme webového rozhrania.

II.5. Kupujúci vyplní objednávkový formulár na webovom rozhraní, a to najmä:

II.5.1. objednaný tovar; tento sa vloží do virtuálneho nákupného košíka pomocou nástrojov webového rozhrania

II.5.2. fakturačnú a dodaciu adresu vrátane referenčného čísla (ak ho kupujúci má) a IČ DPH

II.5.3. Informácie o nákladoch sa okamžite zobrazia prostredníctvom webového rozhrania počas procesu výberu.

Ďalej spoločne označované ako "objednávka".

II.6. Pred potvrdením objednávky má kupujúci možnosť prostredníctvom webového rozhrania skontrolovať všetky ním zadané údaje a opraviť ich, prípadne odstrániť alebo pridať do košíka ďalší tovar. Po overení správnosti všetkých ním zadaných údajov môže kupujúci pristúpiť k potvrdeniu objednávky, ktorému však musí predchádzať prečítanie obchodných podmienok a označenie možnosti, ktorá výslovne potvrdzuje tento krok kupujúceho a potvrdzuje aj súhlas s obchodnými podmienkami. Kliknutím na tlačidlo "Odoslať..." sa objednávka potvrdí a odošle predávajúcemu na spracovanie. Predávajúci potvrdí kupujúcemu prijatie objednávky e-mailom, a to na e-mailovú adresu, ktorú kupujúci uviedol pri objednávke (ďalej len "e-mailová adresa kupujúceho").

II.7. Predávajúci je vždy oprávnený požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie a odsúhlasenie objednávky v súvislosti s jej zúčtovaním z hľadiska množstva tovaru, výšky kúpnej ceny, nákladov na dopravu a pod.

II.8. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká zaslaním potvrdenia o prijatí objednávky elektronickou poštou na elektronickú adresu kupujúceho. Výnimku tvoria objednávky vzniknuté podľa ustanovení bodu II.9.

II.9. Okrem postupu uvedeného v bodoch II.5 a II.6 je možné objednávku uskutočniť aj úplne mimo elektronického obchodu prostredníctvom iných prostriedkov komunikácie na diaľku, ako je elektronická pošta alebo telefón. V takom prípade kupujúci prostredníctvom týchto komunikačných prostriedkov odovzdá všetky potrebné informácie uvedené v bodoch II.5 a II.6 a zároveň odovzdá elektronickú adresu kupujúceho, na ktorú mu predávajúci zašle návrh objednávky s odkazom na obchodné podmienky. Tento návrh musí obsahovať cenu za tovar, služby, dopravu a DPH podľa objednávky kupujúceho. Zmluvný vzťah pri objednávaní tovaru podľa tohto ustanovenia vzniká zaslaním potvrdenia objednávky Kupujúcim v reakcii na návrh objednávky zaslaný Predávajúcim prostredníctvom elektronickej pošty.

II.10. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu v súvislosti s použitím týchto prostriedkov znáša výlučne kupujúci (náklady na telefonické hovory alebo prístup na internet a súvisiace výdavky).
II.11. Faktúra bude vystavená na základe údajov zadaných kupujúcim. Po vystavení faktúry nie je možné údaje na nej meniť.

III. PLATOBNÉ PODMIENKY

III.1 Kupujúci môže zaplatiť cenu za tovar a služby objednané podľa kúpnej zmluvy predávajúcemu jedným z uvedených spôsobov:

  • v hotovosti v prevádzke predávajúceho na adrese Michálkovická 2098/86B, 710 00 Ostrava
  • v hotovosti na dobierku v prípade zaslania tovaru prepravnou spoločnosťou v mieste určenom Kupujúcim v objednávke. Platba týmto spôsobom podlieha časovému poplatku stanovenému v čase objednávky podľa výberu prepravcu
  • bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho uvedený v správe o potvrdení objednávky v CZK (ďalej len "účet predávajúceho")
  • prevodom finančných prostriedkov prostredníctvom služby PayPal na účet PayPal predávajúceho

III.2. Spolu s kúpnou cenou za tovar je kupujúci povinný uhradiť všetky náklady spojené s balením a dodaním tovaru vo výške dohodnutej s predávajúcim. Ak nie je výslovne uvedené inak, kúpna cena zahŕňa aj náklady spojené s dodaním tovaru.

III.3. V prípade platby v hotovosti a platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby (faktúra alebo zálohová faktúra) je kúpna cena splatná do 10 dní od uzavretia kúpnej zmluvy; ak nie je dohodnutá iná lehota splatnosti.

III.4 Pri bezhotovostnej platbe je kupujúci povinný zaslať platbu so správnym variabilným symbolom uvedeným v zálohovej faktúre (alebo bežnej faktúre) alebo v potvrdení objednávky. Pri bezhotovostných platbách je povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnená pripísaním sumy na účet predávajúceho so správnym variabilným symbolom.

III.5. V prípade, že nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky zo strany Predávajúceho (článok II.7), je Predávajúci oprávnený požadovať zaplatenie celej kúpnej ceny pred odoslaním tovaru Kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

III.6. Daňový doklad vystaví predávajúci v tlačenej forme a zašle ho spolu s tovarom alebo odovzdá spolu s tovarom v prípade osobného odberu tovaru v prevádzke predávajúceho. Na požiadanie môže byť daňový doklad zaslaný na elektronickú adresu kupujúceho v elektronickej podobe.

IV. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

IV.1. Kupujúci berie na vedomie ustanovenie § 1837 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého zmluva o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa želania kupujúceho alebo pre osobu kupujúceho, zmluva o dodávke tovaru podliehajúceho rýchlej skaze a tovaru, ktorý bol nenávratne zmiešaný siným tovarom, zo zmluvy o dodaní tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal a ktorý nemožno z hygienických dôvodov vrátiť, a zo zmluvy o dodaní zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak spotrebiteľ poškodil pôvodný obal.

IV.2. Ak nejde o prípad uvedený v článku IV.1 alebo o iný prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do štrnástich (14) dní odo dňa prevzatia tovaru v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Ak je predmetom kúpnej zmluvy viac druhov tovaru alebo dodanie viacerých častí, táto lehota začína plynúť odo dňa prevzatia poslednej časti dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu zaslané v uvedenej štrnásťdňovej lehote. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci použiť vzorový formulár poskytnutý predávajúcim v sekcii Kontakt. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí mať bezpodmienečne písomnú formu a musí byť podpísané kupujúcim. Podpísaný dokument je možné naskenovať a zaslať ako prílohu e-mailom na adresu info@hotair.cz alebo poštou ako dokument na adresu prevádzkarne. Nepodpísaný alebo neúplne vyplnený formulár nemá účinky odstúpenia od kúpnej zmluvy.

IV.3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa článku IV.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku zrušuje. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy. Tovar musí byť vrátený v pôvodnom a kompletnom obalovom materiáli so všetkým originálnym príslušenstvom vrátane prepravnej krabice. Ďalej musí byť plne funkčný, nepoškodený a nesmie niesť viditeľné známky používania. V opačnom prípade môže Predávajúci od vrátenej kúpnej ceny odpočítať preukázané náklady na uvedenie tovaru do pôvodného stavu.

IV.4. V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa článku IV.2 Obchodných podmienok vráti Predávajúci peňažné prostriedky prijaté od Kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia Kupujúceho od Kúpnej zmluvy, avšak len s výhradou dohody uvedenej v článku IV.3, t. j. povinnosti Predávajúceho vrátiť Tovar Predávajúcemu do štrnástich dní. Finančné prostriedky budú Kupujúcemu poukázané až po doručení vráteného tovaru Predávajúcemu. Predávajúci je tiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté Kupujúcim po vrátení tovaru Kupujúcim alebo iným spôsobom, ak s tým Kupujúci súhlasí a Kupujúcemu nevzniknú žiadne ďalšie náklady. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci vráti tovar.

IV.5 Predávajúci je oprávnený do doby prevzatia tovaru kupujúcim od kúpnej zmluvy kedykoľvek odstúpiť. V takom prípade predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

IV.6 V prípade odstúpenia od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru. Vrátenie výrobku predávajúcemu uskutoční spotrebiteľ na vlastné náklady v súlade s § 1820 ods. 1 písm. g).

V. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

V.1. Ak je spôsob dopravy dohodnutý podľa osobitného želania kupujúceho, kupujúci znáša prípadné dodatočné náklady a najmä riziko spojené s týmto spôsobom dopravy.

V.2. Ak je Predávajúci podľa Kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené Kupujúcim v objednávke, je Kupujúci povinný prevziať tovar na určenom mieste.

V.3 Kupujúci je povinný bezprostredne po prevzatí tovaru od dopravcu skontrolovať, či je obal zásielky neporušený. Ak vykazuje viditeľné poškodenie, je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť dopravcovi. Ak poškodenie obalu naznačuje možné poškodenie obsahu zásielky alebo možné neoprávnené vniknutie do zásielky, je kupujúci povinný o tom okrem dopravcu bezodkladne informovať aj predávajúceho.

V.4 Ak kupujúci zistí po rozbalení zásielky poškodenie tovaru vo vnútri obalu, je povinný o tom bezodkladne informovať predávajúceho do 48 hodín od prevzatia zásielky od dopravcu, aby mohol začať reklamačné konanie u dopravcu. Po uplynutí tejto lehoty už nie je možné poškodené zásielky reklamovať, čo vyplýva z prepravných podmienok dopravcov.

V.5. Predávajúci zabezpečuje doručovanie tovaru prostredníctvom dopravcov na celom území Českej republiky a Slovenskej republiky. Náklady spojené s odoslaním a doručením sú diferencované podľa zvoleného spôsobu platby a dodacích podmienok. Konečné ceny za dopravu vrátane prípadných poplatkov za doručenie sú Kupujúcemu oznámené vždy v priebehu procesu objednávky prostredníctvom webového rozhrania, pričom Kupujúci ich môže kedykoľvek pred potvrdením objednávky zmeniť. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade zásielok distribuovaných v Českej republike je predávajúcim uprednostňovaný prepravca GLS a z hľadiska nákladov ide o najlacnejšiu možnosť prepravy. Medzi ďalšie štandardné možnosti dopravcu ponúkané na webovom rozhraní patria Česká pošta a DHL pre Slovenskú republiku.

V.6 Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán pri preprave tovaru sa môžu riadiť osobitnými dodacími podmienkami predávajúceho pre konkrétne prípady objednávok; typicky môže ísť o nadrozmerné, viackusové alebo nadrozmerné zásielky.

VI. PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA, PODMIENKY REKLAMÁCIE

VI.1 Práva a povinnosti zmluvných strán z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka).

VI.2 Predávajúci zodpovedá za to, že tovar bude pri prevzatí kupujúcim bez vád. Konkrétne predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že v čase prevzatia tovaru kupujúcim bude platiť:

VI.2.1. tovar má vlastnosti dohodnuté medzi zmluvnými stranami, a ak k dohode nedošlo, má vlastnosti opísané a určené výrobcom

VI.2.2. tovar je vhodný na účel, ktorý predávajúci alebo výrobca uvádza pre jeho použitie, alebo na iný účel výslovne odporúčaný predávajúcim v priebehu objednávky

VI.2.3. tovar zodpovedá svojou kvalitou alebo vyhotovením dohodnutej vzorke alebo exempláru, ak bola kvalita alebo vyhotovenie určené na základe dohodnutej vzorky alebo exemplára,

VI.2.4. tovar je v dohodnutom množstve alebo množstvách zodpovedajúcich dohodnutému množstvu alebo hmotnosti

VI.2.5. predávajúci pred odoslaním podrobil tovar kontrole funkčnosti a kvality

VI.3 Ustanovenia uvedené v článku VI.2 Obchodných podmienok sa nevzťahujú na tovar predávaný za nižšiu cenu z dôvodu vady, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá. Rovnako sa nevzťahujú na opotrebenie spôsobené bežným používaním alebo vyplývajúce z povahy tovaru. v prípade použitého tovaru na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú mal tovar pri prevzatí kupujúcim alebo ktorá vyplýva z povahy tovaru.

VI.4. V prípade použitého spotrebného tovaru sa zodpovednosť za vady vzťahuje na mieru používania alebo opotrebenia, ktorú mal tovar pri prevzatí kupujúcim. Pri použitom spotrebnom tovare sa lehota na uplatnenie práva z vadného plnenia v súlade so zákonom skracuje na jeden rok. Kupujúci s týmto skrátením lehoty dobrovoľne súhlasí potvrdením súhlasu s obchodnými podmienkami (bod II.6)

VI.5. Ak sa vada prejaví v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol vadný už pri prevzatí.

VI.6. Práva z vadného plnenia uplatňuje kupujúci na adrese prevádzky predávajúceho - Michálkovická 2098/86b, Ostrava, 71000. V prípade doručenia tovaru na inú adresu na reklamáciu, alebo do expedičnej kancelárie akéhokoľvek dopravcu, nebude zásielka prevzatá. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci obdržal od kupujúceho reklamovaný tovar vrátane povinných údajov uvedených vo formulári RMA na https://www.hotair.cz/reklamace.php. Ak k reklamovanému tovaru nie je priložený formulár RMA alebo všetky potrebné doklady, ako je najmä doklad o kúpe, presný popis závady a kontaktné údaje, za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy kupujúci tieto údaje doplní.

VI.7 Predávajúci poskytuje na zakúpené a riadne zaplatené výrobky záruku v trvaní uvedenom nižšie, a to od okamihu prevzatia.

24 mesiacov - na všetok spotrebný tovar okrem nižšie uvedených výnimiek

12 mesiacov - odporové vykurovacie vložky (najmä sálavé ohrievače iR, predhrievače, mikrovlnné rúry, ultrazvukové a cínové kúpele), ultrazvukové piezoelektrické vibračné meniče, žiarivky, žiarovky
6 mesiacov - súčiastky spotrebného charakteru, ako napríklad: vykurovacie špirály teplovzdušných staníc, spájkovacie hroty, batérie


VI.8 Po vybavení reklamácie/bezodkladnej opravy tovaru je lehota na vyzdvihnutie tovaru na našej adrese alebo doplnenie dodacích údajov pre zaslanie reklamovaného/opravovaného tovaru na adresu zákazníka 1 mesiac. Ak si tovar na reklamáciu/bezodkladnú opravu nevyzdvihnete do 1 mesiaca od vybavenia reklamácie/bezodkladnej opravy, bude vám za každý ďalší pracovný deň účtovaný poplatok za uskladnenie vo výške 4,34EUR bez DPH. Ak si tovar nevyzdvihnete na našej adrese alebo nedoplníte dodacie údaje na zaslanie tovaru do 6 mesiacov od vybavenia reklamácie/bezodkladnej opravy - tovar bude zlikvidovaný.

VII. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

VII.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k Tovaru až po riadnom zaplatení celej kúpnej ceny.

VII.2. Predávajúci nie je voči Kupujúcemu viazaný žiadnym kódexom správania podľa ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.

VII.3. Reklamácie týkajúce sa dodaného tovaru, ako aj všetkých činností súvisiacich s e-shopom Predávajúceho sa vybavujú prostredníctvom e-mailu na adrese info@hotair.cz. Odpovede budú zasielané späť aj elektronicky na adresy respondentov.

VII.4. Predávajúci je oprávnený predávať na základe platného živnostenského oprávnenia v požadovanom rozsahu. Živnostenskú kontrolu vykonáva miestne príslušný živnostenský úrad. Dozor v oblasti ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Dodržiavanie zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa vykonáva vo vymedzenom rozsahu Česká obchodná inšpekcia.

VII.5 Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.
VII.6. Niektoré výrobky v našej ponuke nie sú určené pre spotrebiteľov, ale na priemyselné využitie (napr. celá ponuka "Obalová technika a obaly"). Tieto výrobky nie sú určené na ponuku spotrebiteľovi a ani nemožno rozumne predpokladať, že ich spotrebiteľ bude používať, a preto sa na ne nevzťahuje zákon č. 102/2001 SB o všeobecnej bezpečnosti výrobkov. Zaistenie bezpečnosti práce s týmito priemyselnými zariadeniami podlieha rovnakému režimu ako nasadenie v priemyselnej prevádzke, a teda viacerým právnym normám zaisťujúcim bezpečnosť prevádzky a bezpečnosť práce s týmito výrobkami. Najmä pre osoby, ktoré môžu byť pri používaní výrobku ohrozené, najmä deti a osoby so zníženou pohyblivosťou.

VIII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV, ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ

VIII.1 Ochrana osobných údajov fyzických osôb je zabezpečená zákonom č. 101/2000 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

VIII.2. Kupujúci súhlasí so spracovaním všetkých svojich osobných údajov, ktoré odovzdá predávajúcemu pri objednávke a uzatvorení kúpnej zmluvy ďalej len "osobné údaje". Odovzdanie osobných údajov predávajúcemu je zo strany kupujúceho dobrovoľné.

VIII.3. Kupujúci výslovne súhlasí so spracovaním osobných údajov na účely uzatvorenia kúpnej zmluvy, logistického spracovania objednávky a vystavenia účtovných dokladov. Kupujúci berie na vedomie, že osobné údaje, ktoré poskytol v súvislosti s objednávkou, bude predávajúci uchovávať v elektronickej podobe po neobmedzenú dobu, a to najmä na účely účtovníctva a tiež na preukázanie pôvodu objednávky a okolností jej vzniku. Ak to kupujúci výslovne nevylúči, kupujúci súhlasí aj so spracovaním osobných údajov predávajúcim na účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama osebe bránila uzavretiu kúpnej zmluvy.

VIII.4. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií týkajúcich sa tovaru alebo služieb Predávajúceho na elektronickú adresu Kupujúceho, SMS správ na telefónne číslo Kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení Predávajúcim na elektronickú adresu Kupujúceho. Tento súhlas môže Kupujúci kedykoľvek odvolať, čo však nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení alebo uzatvorených kúpnych zmlúv.

VIII.5. Kupujúci sa zaväzuje, že pri zadávaní objednávky uvedie svoje osobné údaje správne a pravdivo. Kupujúci je povinný informovať predávajúceho o akejkoľvek zmene svojich osobných údajov. Predávajúci nezodpovedá za prípadné škody, ujmy alebo prestoje, ktoré vzniknú v dôsledku nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov; všetky dodatočné náklady, ktoré v tejto súvislosti vzniknú, znáša kupujúci.

VIII.6. Predávajúci môže poveriť spracovaním osobných údajov tretiu stranu - spracovateľa. Okrem prenosu osobných údajov (v rozsahu potrebnom na zabezpečenie logistiky) dopravcovi na účely plnenia kúpnej zmluvy sa osobné údaje neprenášajú žiadnej inej tretej strane.

VIII.7. Kupujúci potvrdzuje správnosť a presnosť poskytnutých osobných údajov a že bol informovaný o tom, že prenos osobných údajov je dobrovoľný.

VIII.8. Ak sa kupujúci domnieva, že predávajúci alebo sprostredkovateľ (článok VIII.5) vykonáva spracúvanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracúvania, môže

VIII.8.1. požiadať predávajúceho alebo sprostredkovateľa o vysvetlenie,

VIII.8.2. požadovať od predávajúceho alebo sprostredkovateľa nápravu.

VIII.9. ak kupujúci požiada o informácie o spracúvaní jeho osobných údajov, predávajúci je povinný mu tieto informácie poskytnúť.
VIII.10. Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tieto vám zasielame pri každom nákupe u nás, pokiaľ ich neodmietnete zasielať v súlade s § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Z. z. o niektorých službách informačnej spoločnosti. Spracúvanie osobných údajov na účely zasielania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi sa vykonáva na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýzu nášho postavenia na trhu využívame spracovateľa Heureka.cz, prevádzkovateľa portálu Heureka.cz; na tieto účely vám môžeme odovzdávať informácie o vami zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdávané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek namietať odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. Ak vznesiete námietku, dotazník vám už nebudeme posielať.

IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

IX.1. Ak vzťah vyplývajúci z výslednej kúpnej zmluvy obsahuje cudzí prvok, zmluvné strany sa dohodli, že sa tento vzťah riadi českým právom.

IX.2. Ak niektoré ustanovenie obchodných podmienok je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, neplatné ustanovenie sa nahradí ustanovením, ktorého význam je čo najbližší neplatnému ustanoveniu. Neplatnosť alebo neúčinnosť jedného ustanovenia nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení.

IX.3. Vzor formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy je prílohou Obchodných podmienok.

IX.4. V prípade, že medzi nami a spotrebiteľom vznikne spotrebiteľský spor z kúpnej zmluvy alebo zmluvy o poskytovaní služieb, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže spotrebiteľ podať návrh na mimosúdne riešenie takéhoto sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je Ústredný inšpektorát Českej obchodnej inšpekcie - odbor ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2 E-mail: adr@coi.cz Web: adr.coi.cz
Spotrebiteľ môže využiť aj platformu pre riešenie sporov online, ktorú zriadila Európska komisia na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
IX.5 Kontaktné údaje predávajúceho:

adresa pre doručovanie:

HotAir.cz
Michálkovická 2098/86B
710 00 Ostrava

telefón: +420 603 357 606

e-mail: info@hotair.cz

Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy

Stiahnite si formulár na odstúpenie od zmluvy tu.

Dokument zašlite spolu s tovarom alebo doporučenou obálkou na adresu:

HotAir.cz
Michálkovická 2098/86B
710 00 Ostrava

alebo naskenované na info@hotair.cz

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

I.1. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva") alebo v súvislosti s ňou uzatvorenej medzi kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom podľa § 419 a zákona č. 634/1992 Zb. o cenách (ďalej len "kupujúci") a predávajúcim.
I.2. Predávajúci prevádzkuje internetový obchod na internetovej stránke www.hotair.cz (ďalej len "eshop"), a to prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len "webové rozhranie ").

I.3. Časť "B" Obchodných podmienok sa neuplatní, ak je Kupujúci spotrebiteľom. V prípade spotrebiteľov platí vyššie uvedený oddiel "A".

I.4. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

1.5. V kúpnej zmluve je možné dohodnúť iné podmienky, ako sú uvedené v obchodných podmienkach. V takom prípade predmetné ustanovenia obchodných podmienok strácajú platnosť.

I.6. Ustanovenia obchodných podmienok môže predávajúci meniť alebo dopĺňať. Takéto zmeny nemajú vplyv na vzťahy uzatvorené podľa predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

I.7. Kúpna zmluva sa uzatvára podľa zákona - zmluva, právne vzťahy a spory vyplývajúce zo zmluvy sa riadia českým právom.
I.8. Obchodné podmienky, ako aj Kúpna zmluva sa uzatvárajú v českom jazyku.
I.9. Neoddeliteľnou súčasťou Obchodných podmienok sú "Obchodné podmienky produktového úveru" (https://www.hotair.cz/cs/pujcovna.html), ktoré vymedzujú podmienky kúpnej zmluvy uzatvorenej s dodatkom k úveru

II. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

II.1. Kúpna zmluva sa uzatvára medzi predávajúcim a kupujúcim. Kupujúci pri objednávke v e-shope z webového rozhrania určí svoj status kupujúceho (spotrebiteľ, podnikateľ a platca alebo neplatca DPH).

II.2. Všetky ponuky tovaru na webovom rozhraní obchodu majú informatívny charakter a Predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu s ohľadom na takto prezentované reklamné oznámenia. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka je výslovne vylúčené a nevzťahuje sa na uzatvorenie kúpnej zmluvy.

II.3. Webové rozhranie obsahuje informácie o tovare vrátane cien jednotlivých ponúkaných položiek. Ceny položiek sú vždy uvedené s DPH a bez DPH. Konečné ceny za požadovaný počet položiek budú vždy presne vyčíslené objednávkovým nástrojom webového rozhrania. Ceny sú platné v čase zobrazenia na webovom rozhraní. Tento článok však nevylučuje možnosť uzatvorenia kúpnych zmlúv za iných podmienok, ako sú uvedené na webovom rozhraní.

II.4. Náklady spojené s balením, platbou a dodaním tovaru sa zobrazujú v objednávkovom systéme webového rozhrania.

II.5. Kupujúci vyplní objednávkový formulár na webovom rozhraní, a to najmä:

II.5.1. objednaný tovar; tento sa vloží do virtuálneho nákupného košíka pomocou nástrojov webového rozhrania

II.5.2. fakturačnú a dodaciu adresu vrátane identifikačného čísla (ak ho kupujúci má) a údajov platiteľa DPH. V prípade nesúladu medzi adresou zadanou kupujúcim a adresou získanou z databázy ARES na základe identifikačného čísla sa pre vystavenie faktúry použije adresa z ARES.

II.5.3. Výber dopravy tovaru. Informácie o nákladoch sa okamžite zobrazia prostredníctvom webového rozhrania počas procesu výberu.

Uvedené skutočnosti sa ďalej spoločne označujú ako "objednávka".

II.6. Pred potvrdením objednávky má kupujúci možnosť prostredníctvom webového rozhrania skontrolovať všetky údaje, ktoré zadal, a opraviť ich, prípadne odstrániť alebo pridať ďalší tovar do košíka. Po overení správnosti všetkých ním zadaných údajov môže kupujúci pristúpiť k potvrdeniu objednávky, ktorému však musí predchádzať prečítanie obchodných podmienok a označenie možnosti, ktorá výslovne potvrdzuje tento krok kupujúceho a potvrdzuje aj súhlas s obchodnými podmienkami. Kliknutím na tlačidlo "Odoslať..." sa objednávka potvrdí a odošle predávajúcemu na spracovanie. Predávajúci potvrdí kupujúcemu prijatie objednávky e-mailom, a to na e-mailovú adresu, ktorú kupujúci uviedol pri objednávke (ďalej len "e-mailová adresa kupujúceho").

II.7. Predávajúci je vždy oprávnený požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie a odsúhlasenie objednávky v súvislosti s jej zúčtovaním z hľadiska množstva tovaru, výšky kúpnej ceny, nákladov na dopravu a pod.

II.8. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká zaslaním potvrdenia o prijatí objednávky elektronickou poštou na elektronickú adresu kupujúceho. Výnimku tvoria objednávky vzniknuté podľa ustanovení bodu II.9.

II.9. Okrem postupu uvedeného v bodoch II.5 a II.6 je možné objednávku uskutočniť aj úplne mimo elektronického obchodu prostredníctvom iných prostriedkov komunikácie na diaľku, ako je elektronická pošta alebo telefón. V takom prípade kupujúci prostredníctvom týchto komunikačných prostriedkov odovzdá všetky potrebné informácie uvedené v bodoch II.5 a II.6 a zároveň odovzdá elektronickú adresu kupujúceho, na ktorú mu predávajúci zašle návrh objednávky s odkazom na obchodné podmienky. Tento návrh musí obsahovať cenu za tovar, služby, dopravu a DPH podľa objednávky kupujúceho. Zmluvný vzťah pri objednávaní tovaru podľa tohto ustanovenia vzniká zaslaním potvrdenia objednávky Kupujúcim v reakcii na návrh objednávky zaslaný Predávajúcim prostredníctvom elektronickej pošty.

II.10. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu v súvislosti s použitím týchto prostriedkov znáša výlučne kupujúci (náklady na telefonické hovory alebo prístup na internet a súvisiace výdavky).
II.11. Faktúra bude vystavená na základe údajov zadaných kupujúcim. Po vystavení faktúry nie je možné údaje na nej meniť.

II.12. Kupujúci aj predávajúci majú právo do 24 hodín od doručenia potvrdenia objednávky podať písomný alebo elektronický návrh na zmenu alebo zrušenie kúpnej zmluvy. Ak tak v tejto lehote neurobia, Kúpna zmluva sa medzi oboma zmluvnými stranami uzatvára tak, ako je uvedené v Potvrdení objednávky.

III. PLATOBNÉ PODMIENKY

III.1 Kupujúci môže zaplatiť cenu za tovar a služby objednané podľa kúpnej zmluvy predávajúcemu jedným z uvedených spôsobov:

  • v hotovosti v prevádzke predávajúceho na adrese Michálkovická 2098/86B, 710 00 Ostrava
  • v hotovosti na dobierku v prípade zaslania tovaru prepravnou spoločnosťou v mieste určenom Kupujúcim v objednávke. Platba týmto spôsobom podlieha časovému poplatku stanovenému v čase objednávky podľa výberu prepravcu
  • bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho uvedený v správe o potvrdení objednávky v CZK (ďalej len "účet predávajúceho")
  • prevodom finančných prostriedkov prostredníctvom služby PayPal na účet PayPal predávajúceho

III.2. Spolu s kúpnou cenou za tovar je kupujúci povinný uhradiť všetky náklady spojené s balením a dodaním tovaru vo výške dohodnutej s predávajúcim. Ak nie je výslovne uvedené inak, kúpna cena zahŕňa aj náklady spojené s dodaním tovaru.

III.3. V prípade platby v hotovosti a platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby (faktúra alebo zálohová faktúra) je kúpna cena splatná do 10 dní od uzavretia kúpnej zmluvy; ak nie je dohodnutá iná lehota splatnosti.

III.4 Pri bezhotovostnej platbe je kupujúci povinný zaslať platbu so správnym variabilným symbolom uvedeným v zálohovej faktúre (alebo bežnej faktúre) alebo v potvrdení objednávky. Pri bezhotovostných platbách je povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnená pripísaním sumy na účet predávajúceho so správnym variabilným symbolom.

III.5. V prípade, že nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky zo strany Predávajúceho (článok II.7), je Predávajúci oprávnený požadovať zaplatenie celej kúpnej ceny pred odoslaním tovaru Kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

III.6. Daňový doklad vystaví predávajúci v tlačenej forme a zašle ho spolu s tovarom alebo odovzdá spolu s tovarom v prípade osobného odberu tovaru v prevádzke predávajúceho. Na požiadanie môže byť daňový doklad zaslaný na elektronickú adresu kupujúceho v elektronickej podobe.
III.7. V prípade 2x uhradenej faktúry sa účtuje manipulačný poplatok vo výške 250Kč/10Eur bez DPH za administráciu.

IV. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

IV.1. Ak je dohodnutý spôsob dopravy podľa osobitného želania kupujúceho, kupujúci znáša prípadné dodatočné náklady a najmä riziko spojené s týmto spôsobom dopravy.

IV.2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar na určenom mieste. V prípade odmietnutia prevzatia objednaného tovaru alebo akýchkoľvek obštrukcií zo strany Kupujúceho vedúcich k vráteniu zásielky sa stanovuje zmluvná pokuta vo výške 200,- Sk, ktorú je Kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu so štrnásťdňovou lehotou splatnosti. Za prekážku v doručení sa považuje aj nesprávna adresa uvedená kupujúcim pri uzatváraní kúpnej zmluvy.

IV.3. Kupujúci je povinný bezodkladne po prevzatí tovaru od dopravcu skontrolovať, či je obal zásielky neporušený. Ak vykazuje viditeľné poškodenie, je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť dopravcovi. Ak poškodenie obalu naznačuje možné poškodenie obsahu zásielky alebo možné neoprávnené vniknutie do zásielky, je kupujúci povinný o tom okrem dopravcu bezodkladne informovať aj predávajúceho.

IV.4 Ak kupujúci zistí po rozbalení zásielky poškodenie tovaru vo vnútri obalu, je povinný o tom bezodkladne, najneskôr však do 48 hodín od prevzatia zásielky od dopravcu, informovať predávajúceho, aby mohol začať reklamačné konanie u dopravcu. Po uplynutí tejto lehoty už nie je možné poškodené zásielky reklamovať, čo vyplýva z prepravných podmienok dopravcov.

IV.5. Predávajúci zabezpečuje doručenie tovaru prostredníctvom dopravcov na celom území Českej republiky a Slovenskej republiky. Náklady spojené s odoslaním a doručením sú diferencované podľa zvoleného spôsobu platby a dodacích podmienok. Konečné ceny za dopravu vrátane prípadných poplatkov za doručenie sú Kupujúcemu oznámené vždy v priebehu procesu objednávky prostredníctvom webového rozhrania, pričom Kupujúci ich môže kedykoľvek pred potvrdením objednávky zmeniť. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade zásielok distribuovaných v Českej republike je predávajúcim uprednostňovaný prepravca GLS a z hľadiska nákladov ide o najlacnejšiu možnosť prepravy. Medzi ďalšie štandardné možnosti dopravcu ponúkané na webovom rozhraní patria Česká pošta a DHL pre Slovenskú republiku.

IV.6 Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán pri preprave tovaru môžu byť upravené osobitnými dodacími podmienkami predávajúceho pre konkrétne prípady objednávok; typicky môže ísť o nadrozmerné, viackusové alebo nadrozmerné zásielky.

V. PRÁVA VYPLÝVAJÚCE Z VADNÉHO PLNENIA, REKLAMAČNÉ PODMIENKY, ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

V.1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za vady výrobkov podľa § 2099 a nasl. zákona č. 89/2012 Z. z. Občiansky zákonník.

V.2. Predávajúci zodpovedá za to, že Tovar pri prevzatí Kupujúcim nemá vady. Konkrétne Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za to, že v čase prevzatia Tovaru Kupujúcim bude platiť:

V.2.1. tovar má vlastnosti dohodnuté medzi zmluvnými stranami, a ak k dohode nedošlo, má vlastnosti opísané a určené výrobcom

V.2.2. tovar je vhodný na účel, ktorý predávajúci alebo výrobca uvádza pre jeho použitie, alebo na iný účel, ktorý predávajúci výslovne odporučil v priebehu objednávky

V.2.3. tovar zodpovedá svojou kvalitou alebo vyhotovením dohodnutej vzorke alebo exempláru, ak bola kvalita alebo vyhotovenie určené na základe dohodnutej vzorky alebo exemplára,

V.2.4. tovar je v dohodnutom množstve alebo množstvách zodpovedajúcich dohodnutému množstvu alebo hmotnosti.

V.2.5. predávajúci pred odoslaním podrobil tovar funkčnej kontrole
V.3. predávajúci nezodpovedá za náklady vynaložené kupujúcim na zvýšenie hodnoty výrobku, ako sú najmä zmeny povrchových úprav, farby, výmena častí výrobku, úprava pracovného priestoru, skúšky, certifikáty a náklady na podobné postupy súvisiace s prevádzkou výrobku zo strany kupujúceho, ktoré vykonal z vlastnej iniciatívy. Rovnako predávajúci nezodpovedá za náklady, ktoré kupujúci vynaložil na posúdenie technického stavu výrobku treťou osobou ako podklad pre začatie reklamačného konania. Posúdenie reklamácie vykonáva predávajúci vždy na podnet kupujúceho na začatie reklamačného konania a je bezplatné. Predávajúci nehradí vyššie uvedené náklady súvisiace s výrobkom, ktoré vznikli Kupujúcemu bez vôle Predávajúceho v rámci reklamačného konania.

V.4. Ustanovenia uvedené v článku V.2 Obchodných podmienok sa nevzťahujú na tovar predávaný za nižšiu cenu z dôvodu vady, pre ktorú bola dohodnutá nižšia cena. Rovnako sa nevzťahujú na opotrebenie spôsobené bežným používaním tovaru alebo ak je to zrejmé z povahy tovaru. v prípade použitého tovaru na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú mal tovar pri prevzatí kupujúcim, alebo ak je to zrejmé z povahy tovaru.

V.5 V prípade použitého tovaru zodpovedá zodpovednosť za vady miere používania alebo opotrebenia, ktorú mal tovar pri prevzatí kupujúcim. Pri použitom tovare sa lehota na uplatnenie práva z vadného plnenia v súlade so zákonom skracuje na jeden rok. Kupujúci s týmto skrátením lehoty dobrovoľne súhlasí potvrdením súhlasu s obchodnými podmienkami (bod II.6)

V.6. Práva z vadného plnenia uplatňuje kupujúci na adrese prevádzky predávajúceho - Michálkovická 2098/86b, Ostrava, 71000. V prípade doručenia tovaru na inú adresu na reklamáciu, resp. do expedičnej kancelárie akéhokoľvek dopravcu, nebude zásielka prevzatá. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci obdržal od kupujúceho reklamovaný tovar vrátane povinných údajov uvedených vo formulári RMA na https://www.hotair.cz/reklamace.php. Ak k reklamovanému tovaru nie je priložený formulár RMA alebo všetky potrebné doklady, ako je najmä doklad o kúpe, presný popis závady a kontaktné údaje, za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy kupujúci tieto údaje doplní.

V.7 Predávajúci poskytuje na zakúpené a riadne zaplatené Výrobky záruku v trvaní uvedenom nižšie, a to od okamihu ich prevzatia.

24 mesiacov - na všetok spotrebný tovar okrem nižšie uvedených výnimiek

12 mesiacov - odporové vykurovacie vložky (najmä sálavé ohrievače iR, predhrievače, mikrovlnné rúry, ultrazvukové a cínové kúpele), ultrazvukové piezoelektrické vibračné meniče, žiarivky, žiarovky

6 mesiacov - komponenty spotrebného charakteru, ako sú najmä: vykurovacie špirály pre teplovzdušné stanice, spájkovacie hroty, batérie

V.8 Po vybavení reklamácie/odkladnej opravy tovaru je lehota na vyzdvihnutie tovaru na našej adrese alebo doplnenie dodacích údajov na zaslanie reklamovaného/opravovaného tovaru na adresu zákazníka 1 mesiac. Ak si tovar na reklamáciu/mimo záručnú opravu nevyzdvihnete do 1 mesiaca od vybavenia reklamácie/mimo záručnú opravu, bude vám účtovaný poplatok za uskladnenie tovaru vo výške 4,34 EUR bez DPH za každý ďalší pracovný deň. Ak si tovar nevyzdvihnete na našej adrese alebo nedoplníte dodacie údaje na zaslanie tovaru do 6 mesiacov od vybavenia reklamácie/mimo záručnú opravu - tovar bude zlikvidovaný.


V.9. Kupujúci nemá zákonné právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní bez udania dôvodu, nakoľko nie je spotrebiteľom podľa zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa. Spotrebiteľ je definovaný ako "fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania." Obdobne sa nepoužijú ani ostatné zákonné ustanovenia zákona o ochrane spotrebiteľa a zákona o ochrane spotrebiteľa týkajúce sa spotrebiteľov.
Kupujúci má právo na výmenu zakúpeného tovaru za iný tovar rovnakej alebo vyššej hodnoty po konzultácii s obchodným oddelením. Pri následnom zaslaní vymeneného tovaru späť na adresu kupujúceho bude účtované poštovné + prípadný doplatok v závislosti od hodnoty vymeneného tovaru.
Tovar musí byť vrátený v pôvodnom a kompletnom obalovom materiáli so všetkými originálnymi doplnkami vrátane prepravnej krabice. Okrem toho musí byť plne funkčný, nepoškodený a nesmie niesť viditeľné známky používania. V opačnom prípade môže predávajúci od vrátenej kúpnej ceny odpočítať preukázané náklady na uvedenie tovaru do pôvodného stavu.
V.10. Reklamácie sa vybavujú v lehote zmluvne dohodnutej s kupujúcim.
V.11. Vo výnimočných prípadoch je možné odstúpiť od kúpnej zmluvy po dohode s obchodným oddelením. K dohode s obchodným oddelením o odstúpení od kúpnej zmluvy musí dôjsť vždy pred odoslaním vráteného tovaru späť na adresu spoločnosti. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy bude kupujúcemu vrátená platba za objednávku znížená o peniaze vynaložené na dopravu. V prípade, že platba bola vykonaná metódami, ktoré sú spojené s poplatkami tretím stranám, budú tieto nami vynaložené prostriedky tiež odpočítané od vrátenej sumy. Ide o nasledujúce spôsoby platby s uvedenými percentuálnymi nákladmi (z celkovej fakturovanej sumy za objednávku), ktoré sa platia poskytovateľom platobných služieb:
1,5 % - platba kartou (dopravcovia)
2 % - platba prostredníctvom platobnej brány GoPay (platí pre všetky spôsoby platby cez platobnú bránu)
5,9 % - platba cez PayPal


Tovar musí byť vrátený v pôvodnom a kompletnom obalovom materiáli so všetkým originálnym príslušenstvom. Musí byť tiež plne funkčný, nepoškodený a nesmie niesť viditeľné známky používania. V opačnom prípade môže predávajúci od vrátenej kúpnej ceny odpočítať preukázané náklady na uvedenie do pôvodného stavu.

V.11. Náklady na prepravu tovaru v prípade reklamácie alebo odstúpenia od zmluvy znáša kupujúci.
V.12. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy uzatvorenej na základe "Obchodných podmienok produktového úveru" (https://www.hotair.cz/cs/pujcovna.html) bude kupujúcemu vrátená platba za objednávku znížená o finančné prostriedky vynaložené na dopravu a hodnotu úveru. Tovar musí byť vrátený v pôvodnom a kompletnom obalovom materiáli so všetkým originálnym príslušenstvom vrátane prepravnej krabice. Ďalej musí byť plne funkčný, nepoškodený a nesmie niesť viditeľné známky používania. V opačnom prípade môže predávajúci od vrátenej kúpnej ceny odpočítať preukázané náklady na uvedenie tovaru do pôvodného stavu.

VI. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

VI.1. Kupujúci neprevezme Tovar do vlastníctva, kým nebude riadne zaplatená celá kúpna cena.

VI.2. Predávajúci nie je voči Kupujúcemu viazaný žiadnym kódexom správania podľa ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.

VI.3. Reklamácie týkajúce sa dodaného tovaru, ako aj všetky činnosti súvisiace s e-shopom Predávajúceho sa vybavujú prostredníctvom e-mailu na adrese info@hotair.cz. Odpovede budú zasielané späť aj elektronicky na adresy respondentov.

VI.4. Predávajúci je oprávnený predávať na základe platného živnostenského oprávnenia v požadovanom rozsahu. Živnostenskú kontrolu vykonáva miestne príslušný živnostenský úrad. Dozor v oblasti ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Dodržiavanie zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa vykonáva vo vymedzenom rozsahu Česká obchodná inšpekcia.

VI.5 Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka

VII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV, ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ

VII.1. Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho v súlade so zákonom č. 101/2000 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZoOOÚ") v databáze predávajúceho, pričom plne rešpektuje povinnosti správcu podľa § 5 ZoOOÚ. Spracúvané údaje sú plne chránené funkčným vnútorným systémom ochrany osobných údajov (súborom vnútorných organizačných a technických opatrení).

VII.2. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií týkajúcich sa tovaru alebo služieb predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho, SMS správ na telefónne číslo kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho. Tento súhlas môže Kupujúci kedykoľvek odvolať, čo však nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení alebo uzatvorených kúpnych zmlúv.

VII.3. Kupujúci sa zaväzuje, že pri zadávaní objednávky poskytne svoje osobné údaje správne a pravdivo. Kupujúci je povinný informovať predávajúceho o akejkoľvek zmene svojich osobných údajov. Predávajúci nezodpovedá za prípadné škody, ujmy alebo prestoje, ktoré vzniknú v dôsledku nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov; všetky dodatočné náklady, ktoré v tejto súvislosti vzniknú, znáša kupujúci.

VII.4 Predávajúci môže poveriť spracovaním osobných údajov tretiu osobu ako sprostredkovateľa. Okrem prenosu osobných údajov (v rozsahu potrebnom na zabezpečenie logistiky) dopravcovi na účely plnenia kúpnej zmluvy sa osobné údaje neprenášajú žiadnej inej tretej strane.

VIII.5. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú správne a presné a že bol informovaný o tom, že prenos osobných údajov je dobrovoľný.
VIII.6 Spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tieto vám zasielame pri každom nákupe u nás, pokiaľ ich neodmietnete zasielať v súlade s § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Z. z. o niektorých službách informačnej spoločnosti. Spracúvanie osobných údajov na účely zasielania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi sa vykonáva na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýzu nášho postavenia na trhu využívame spracovateľa Heureka.cz, prevádzkovateľa portálu Heureka.cz; na tieto účely môžeme Heureka.cz odovzdať informácie o vami zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdávané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek namietať odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. Ak vznesiete námietku, dotazník vám už nebudeme posielať.

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

VIII.1. Ak vzťah vyplývajúci z výslednej kúpnej zmluvy obsahuje cudzí prvok, zmluvné strany sa dohodli, že sa tento vzťah riadi českým právom.

VIII.2. Ak niektoré ustanovenie obchodných podmienok je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, neplatné ustanovenie sa nahradí ustanovením, ktorého význam je čo najbližší neplatnému ustanoveniu. Neplatnosť alebo neúčinnosť jedného ustanovenia nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení.

VIII.3 Kontaktné údaje predávajúceho:

dodacia adresa:

Adresát: HotAir.cz
Michálkovická 2098/86B,
710 00 Ostrava

telefón: +420 603 357 606

e-mail: info@hotair.cz

V Ostrave dňa 11.2.2016

Sme tu s vami už 20 rokov
Sme tu s vami už 20 rokov

Sme tu s vami už 20 rokov

Za tú dobu sme ušli pekný kus cesty. Ak vás zaujíma náš príbeh, čítajte viac. Ďakujeme za vašu priazeň!