V súvislosti so zavedením novej účtovnej legislatívy od 1.1.2016 nie je možné vykonávať žiadne zmeny v už vystavených účtovných dokladoch. Prosíme o zvýšenú pozornosť najmä pri zadávaní fakturačných údajov ao kontrolu ich správnosti pred odoslaním objednávky.
 

Provozovatel eshopu:

Lukáš Urbanec, Michálkovická 2098/86B, 710 00 Ostrava, IČ: 70008175, DIČ: CZ7909174955, DUNS: 888402307

 

I. Úvodné ustanovenia


I.1. Ustanovené obchodné podmienky upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb. (ďalej len "občiansky zákonník") vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknutých na základe kúpnej zmluvy alebo v spojitosti s ňou (ďalej len "kúpna zmluva") vznikajúce medzi spotrebiteľom, definovaným podľa § 419 a zákonom č. 634/1992 Z. (ďalej len "kupujúci") a predávajúcim.
I.2. Predávajúci prevádzkuje internetový obchod na webových stránkach www.hotair.cz (ďalej len "eshop"), skrze rozhranie webových stránok (ďalej len "webové rozhranie").
I.3. Obchodné podmienky oddiel "A" platí len pre spotrebiteľov a naopak neplatí v prípadoch, keby ich kupujúcim právnická osoba alebo osoba, ktorá tovar nakupuje v rámci podnikateľskej činnosti alebo samostatného výkonu povolania; v týchto prípadoch platí oddiel "B".
I.4. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.
1.5. V kúpnej zmluve je možné dojednať odlišná dojednania, než sú stanovené v obchodných podmienkach. V takomto prípade dotknutá dojednania v obchodných podmienkach strácajú platnosť.
I.6. Ustanovenia obchodných podmienok môže byť predávajúcim menené či doplňované. Tieto zmeny nemajú vplyv na vzťahy uzavreté podľa predchádzajúcich znenia obchodných podmienok.
I.7. Kúpna zmluva je uzatváraná s výhradou práva - zmluva, právne vzťahy a spory zo zmluvy podliehajú českému právnemu poriadku.
I.8. Obchodné podmienky rovnako ako kúpna zmluva sú uzatvárané v slovenskom jazyku.
 

II. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

II.1. Kúpna zmluva je uzatváraná medzi predávajúcim a kupujúcim. Pri objednávke na eshope kupujúci špecifikuje z ponuky webového rozhrania svoje postavenie ako kupujúceho (spotrebiteľ, podnikateľ a platca či neplatca DPH).
II.2. Všetka ponuka tovaru na webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom takto prezentovaných reklamných oznámení. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka je výslovne vylúčené a pri uzavretí kúpnej zmluvy sa neuplatňuje.
II.3. Webové rozhranie obsahuje informácie o tovare vrátane cien jednotlivých ponúkaných položiek. Ceny položiek sú vždy uvedené s DPH aj bez DPH. Konečné ceny pre požadovaný počet kusov budú vždy presne vyčíslené objednávacom nástrojom webového rozhrania. Ceny sú platné v čase vystavenia na webovom rozhraní. Tento článok však nevylučuje možnosť uzavrieť kúpnej zmluvy za iných podmienok, než je uvedené na webovom rozhraní.
II.4. Náklady spojené s balením, platbou a doručením tovaru sú zobrazené v objednávkovom systéme webového rozhrania.
II.5. Kupujúci vyplní objednávkový formulár na webovom rozhraní, a to najmä:
II.5.1. Objednaný tovar; to je vložené do virtuálneho nákupného košíka pomocou nástrojov webového rozhrania
II.5.2. Fakturačnú a dodaciu adresu vrátane uvedenia IČ (ak ho kupujúci má pridelené) a údaj o platiteľstvo DPH
II.5.3. Voľba prepravy tovaru. Informácie o nákladoch sú ihneď počas voľby zobrazované webovým rozhraním.
Uvedené ďalej spoločne len ako "objednávka".
II.6. Pred potvrdením objednávky má kupujúci prostredníctvom webového rozhrania možnosť skontrolovať všetky údaje, ktoré uviedol a tieto opravovať prípadne odoberať či pridávať ďalší tovar do košíka. Potom, čo si kupujúci overí správnosť všetkých údajov ktoré vložil, môže pristúpiť k potvrdeniu objednávky, ktoré však musí predchádzať zoznámenie sa s obchodnými podmienkami a označenie voľby, ktorá tento krok kupujúceho výslovne potvrdzuje a potvrdzuje aj súhlas s obchodnými podmienkami. Tlačidlom "Pošli ..." je objednávka potvrdená a odoslaná na spracovanie predávajúcemu. Predávajúci potvrdí kupujúcemu obdržaní objednávky elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty uvedenú kupujúcim pri vzniku objednávky (ďalej len "elektronická adresa kupujúceho").
II.7. Predávajúci je vždy oprávnený požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie a odsúhlasenie objednávky v súvislosti s jej odbavením strán množstvo tovaru, výšku kúpnej ceny, prepravného pod.
II.8. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká zaslaním potvrdenia o prijatí objednávky pomocou elektronickej pošty na adresu elektronickej adresy kupujúceho. Výnimku tvoria objednávky vzniknuté na základe ustanovení II.9.
II.9. Objednávku je možné urobiť okrem postupu popisovaného body II.5 a II.6 tiež úplne mimo eshop a to za pomocou iných prostriedkov komunikácie na diaľku ako elektronickou poštou alebo telefonicky. V takom prípade odovzdá kupující.všechny potrebné informácie uvedené v bodoch II.5 a II.6 týmito komunikačnými prostriedkami a odovzdá tiež elektronickú adresu kupujúceho, na ktorú bude predávajúcim zaslaný návrh objednávky s odkazom na obchodné podmienky. V tomto návrhu bude vyčíslená cena za tovar, prípadne služby, prepravu a DPH podľa objednávky kupujúceho. Zmluvný vzťah pri objednaní tovaru podľa tohto ustanovenia vzniká zaslaním potvrdenia objednávky kupujúcim ako odpoveď na návrh objednávky zaslanej predávajúcim pomocou elektronickej pošty.
II.10. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pre uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vynaložené kupujúcim na použitie týchto prostriedkov hradí kupujúci výhradne sám (náklady na telefónne hovory či prístup k internetu a súvislej výdavky).
II.11. Účtovný doklad bude vystavený na základe údajov zadaných kupujúcim. Žiadne údaje na doklade nemôžu byť po jeho vystavení menené.
 

III. PLATOBNÉ PODMIENKY

III.1. Cenu za tovar a služby s ním objednané podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu jedným z uvedených spôsobov:
 

 

  1. v hotovosti v prevádzke predávajúceho na adrese Michálkovická 2098 / 86B, 710 00 Ostrava
  2. v hotovosti na dobierku v prípade zasielania tovaru pomocou prepravnej spoločnosti na mieste určenom kupujúcim v objednávke. Za platbu týmto spôsobom je účtované dobierkové stanovené pri objednávke podľa voľby prepravcu
  3. bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho stanoveného v správe o potvrdení objednávky v mene Sk (CZK) (ďalej len "účet predávajúceho")
  4. bezhotovostne prevodom financií prostriedkov pomocou služby PayPal na PayPal účet predávajúceho


III.2. Spolu s kúpnou cenou za tovar je kupujúci povinný zaplatiť všetky náklady spojené s balením a dodaním tovaru vo výške dohodnutej s predávajúcim. Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.
III.3. Pri platbe v hotovosti a platbe na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. Pri bezhotovostnej platbe (faktúrou alebo zálohovou faktúrou) je kúpna cena splatná do 10 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy; pokiaľ nie je dohodou stanovená iná doba splatnosti.
III.4. U bezhotovostné platby musí kupujúci odoslať platbu so správnym variabilným symbolom uvedeným v zálohovej faktúre (či riadnej faktúre) alebo v potvrdení o prijatí objednávky. U bezhotovostných platieb je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený pripísaním stanovenej sumy na účet predávajúceho pod správnym variabilným symbolom.
III.5. V prípade, že zo strany predávajúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. II.7), je predávajúci oprávnený požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.
III.6. Daňový doklad je predajcom vystavený v tlačenej forme a zaslaný spolu s tovarom alebo odovzdaný s tovarom v prípade osobného vyzdvihnutia tovaru v prevádzke predávajúceho. Na žiadosť je možné zaslať daňový doklad na elektronickú adresu kupujúceho v elektronickej forme.

 

IV. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

IV.1. Kupujúci berie na vedomie ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého nemožno odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaná s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal az hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť a od kúpnej zmluvy o dodávke zvukové alebo obrazové nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal.
IV.2. Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. IV.1 či o iný prípad, v ktorom nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich ( 14) dní od prevzatia tovaru. Ak je predmetom kúpnej zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, začína táto lehota plynúť odo dňa prevzatia poslednej časti dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslaný v uvedenej dvojtýždenná lehote. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim v sekcii Kontakt. Odstúpenie od kúpnej zmluvy je bezpodmienečne vyžadované v písomnej forme a musia byť kupujúcim podpísané. Podpísaný dokument je možné naskenovať a zaslať ako prílohu elektronickou poštou na adresu info@hotair.cz alebo poštou ako listinu na adresu prevádzky. Nepodpísaný či neúplne vyplnený formulár nemá účinky odstúpenia od kúpnej zmluvy.
IV.3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. IV.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Tovar musí byť vrátený v pôvodnom a kompletnom obalovom materiáli so všetkým pôvodným príslušenstvom. Ďalej musí byť úplne funkčný, nepoškodený a nesmie niesť viditeľné známky používania.
IV.4. Pri odstúpení od zmluvy podľa čl. IV.2 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, ale len za predpokladu splnenia dohovoru v bode IV.3., Teda záväzok predávajúceho navrátiť tovar do štrnástich dní späť predávajúcemu. Peňažné prostriedky nebudú kupujúcemu poukázané kým predávajúci nedostane vrátený tovar. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, ak s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti.
IV.5. Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.
IV.6. V prípade odstúpenia od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru. Vrátenie výrobku predávajúcemu vykonáva spotrebiteľ na svoje vlastné náklady podľa § 1820 ods. 1 g.
 

V. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

V.1. Keď mu je spôsob prepravy dohodnutý podľa osobitného želania kupujúceho, nesie možné dodatočné náklady a najmä riziko spojené s týmto spôsobom dopravy kupujúci.
V.2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy viazaný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný na určenom mieste tovar prevziať.
V.3. Ihneď pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať, či je obal zásielky neporušený. Ak vykazuje viditeľné poškodenie, musí túto skutočnosť bezodkladne ohlásiť prepravcovi. Ak narušenie obalu svedčí o možnom poškodení obsahu zásielky či o možnom neoprávnenom vniknutí do zásielky, je povinnosťou kupujúceho okrem prepravcu bezprostredne informovať taktiež predajcu.
V.4 Pokiaľ kupujúci zistí poškodenie tovaru vnútri balíka po jeho vybalení, musí bezodkladne najneskôr však do 48 hodín od prevzatia zásielky od prepravcu informovať predávajúceho za účelom začatia reklamačného konania s prepravcom. Po uplynutí tejto lehoty nie je možné už poškodenej zásielky reklamovať, čo vyplýva z prepravných podmienok prepravcov.
V.5. Predávajúci zaisťuje doručenie tovaru prostredníctvom prepravcov po celej Českej republike a slovenský republike. Náklady spojené s expedíciou a dodaním sa rozlišujú podľa zvoleného spôsobu platobných a dodacích podmienok. Konečné ceny za dopravu vrátane eventuálneho dobierky sú kupujúcemu oznámené vždy počas objednávky prostredníctvom webového rozhrania s tým, že ich môže kedykoľvek pred potvrdením objednávky zmeniť. Kupujúci berie na vedomie, že pre zásielky distribuované po SR je predávajúcim preferovaný prepravca GLS a jedná sa z hľadiska nákladov o najlacnejšiu možnosť dopravy. Medzi ďalšie štandardne ponúkané voľby dopravcov na webovom rozhraní patrí Slovenská pošta a pre Slovenskú republiku potom spoločnosť DHL.
V.6. Iné práva a povinnosti strán na prepravu tovaru môžu upraviť osobitné dodacie podmienky predávajúceho pre konkrétne prípady objednávok; typicky sa môže jednať o nadrozmerné zásielky, hromadnom alebo nadlimitné ťažké zásielky.
 

VI. PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA, REKLAMAČNÉ PODMIENKY

VI.1. Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka).
VI.2. Predávajúci zodpovedá za to, že tovar nebude pri prevzatí kupujúcim mať vady. Menovite predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase prevzatia tovaru kupujúcim bude platiť nasledujúce:
VI.2.1. tovar má vlastnosti, aké si strany dohodli a ak dohoda chýba, má také vlastnosti, aké opísal a stanovil výrobca
VI.2.2. tovar sa hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci alebo výrobca uvádza alebo na iný účel výslovne doporučeného predávajúcim v priebehu objednávky
VI.2.3. tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy,
VI.2.4. tovar je v dohodnutom množstve či množstvo zodpovedajú dohovorené množstvo alebo hmotnosti
VI.2.5. Predajca podrobil tovar pred odoslaním kontrole funkčnosti a kvality
VI.3. Ustanovenia uvedené v článku. VI.2 obchodných podmienok sa nepoužijú u tovaru predávaného za nižšiu cenu pre chybu, na ktorú bola nižšia cena dohodnutá. Rovnako tak sa neuplatňujú na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním alebo ak to vyplýva z povahy tovaru. u použitého tovaru na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.
VI.4. Pre použité spotrebný tovar zodpovednosť za vady zodpovedá miere používania alebo opotrebenia, ktoré tovar mal pri prevzatí kupujúcim. U použitého spotrebného tovaru je v súlade so zákonom skrátená doba pre uplatnenie práva z chybného plnenia na jeden rok. Kupujúci s týmto skrátením lehoty slobodne súhlasia potvrdením o súhlase so zmluvnými podmienkami (bod II.6)
VI.5. Ak sa prejavia vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.
VI.6. Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese prevádzky. Okamihom uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci dostal od kupujúceho reklamovaný tovar vrátane povinných informácií, ktoré stanovuje formulár RMA na adrese https://www.hotair.sk/reklamace.php Pokiaľ nebude k reklamovanému tovaru priložený RMA formulár prípadne všetky potrebné doklady ako je najmä doklad o kúpe, presný popis závady a kontaktné informácie, bude okamihom uplatnenia reklamácie až okamih, keď kupujúci tieto informácie doplní.
VI.7. Predávajúci poskytuje na odobraté a riadne uhradené produkty záruku v nižšie uvedenej dĺžke trvania počítajúc od okamihu prevzatia.
24 mesiacov - na všetok spotrebný tovar okrem výnimiek uvedených nižšie
12 mesiacov - odporové vykurovacie vložky (najmä iR žiaričov, preheaterů, mikropájek, ultrazvukových a cínovacia van), ultrazvukové piezoelektrické vibračné meniče, žiarivkové výbojky, žiarovky
6 mesiacov - komponenty spotrebného charakteru tovaru ako sú najmä: vykurovacej špirály teplovzdušných staníc, spájkovacie hroty, akumulátory
 

VII. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

VII.1. Kupujúci nadobudne vlastníctvo tovaru až po riadnom zaplatení celej kúpnej ceny.
VII.2. Predávajúci nie je ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexy správania vo podľa ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.
VII.3. Sťažnosti vzťahujúce sa k dodanému tovaru, ako aj ku všetkým aktivitám súvislým s eshopom predávajúceho sú vybavované elektronickou poštou na adrese info@hotair.cz. Odpovede budú zasielané elektronicky späť na adresy respondentov.
VII.4. Predávajúceho oprávňuje na predaj platné živnostenské oprávnenie v potrebnom rozsahu. Živnostenskú kontrolu vykonáva miestne príslušný živnostenský úrad. Dozor v oblasti ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Dodržiavanie zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa vykonáva vo vymedzenom rozsahu Slovenská obchodná inšpekcia.
VII.5. Kupujúci týmto preberá na seba riziko zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.
VII.6. Časť výrobkov v našej ponuke nie je určená pre spotrebiteľov, ale pre priemyselné použitie (napr. Celá ponuka "Baliaca technika a obaly"). Tieto produkty nie sú určené k ponuke spotrebiteľovi ani u nich nemožno užívaní spotrebiteľom rozumne predvídať a preto sa na ne nevzťahuje zákon Č. 102/2001 SB. o všeobecnej bezpečnosti výrobkov. Zaistenie bezpečnosti práce s týmito priemyselnými prístrojmi podlieha rovnakým predpisom ako nasadenie v priemyselnom prevádzke a teda niekoľkých právnym normám zaisťujúce bezpečnosť prevádzky a bezpečnosť práce s týmito výrobkami. Najmä pre osoby, ktoré môžu byť ohrozené pri užití výrobku, najmä deti a osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
 

VIII. Ochrana osobných údajov, ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENIE

VIII.1. Ochranu osobných údajov fyzických osôb poskytuje zákon č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.
VIII.2. Kupujúci súhlasí so spracovaním všetkých svojich osobných údajov poskytnutých predávajúcemu počas objednávky a uzatváraní kúpnej zmluvy ďalej len ako "osobné údaje". Odovzdanie osobných údajov predávajúcemu je zo strany kupujúceho dobrovoľné.
VIII.3. Kupujúci dáva výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov pre vznik kúpnej zmluvy, logistické odbavenie objednávky a vystavenie účtovných dokladov. Kupujúci berie na vedomie, že ním poskytnuté osobné údaje súvislé s objednávkou budú uchovávané predávajúcim v elektronickej podobe po dobu neurčitú, najmä pre vedenie účtovníctva a tiež pre preukázanie vzniku objednávky a okolnosťami jej vzniku. Nevylúči ak to výslovne kupujúci, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim tiež pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzatvorenia kúpnej zmluvy.
VIII.4. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom alebo službami predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho, SMS správ na telefónne číslo kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho. Tento súhlas je možné kedykoľvek zo strany kupujúceho odvolať, čo však neovplyvní platnosť ostatných ustanovení ani uzatvorených kúpnych zmlúv.
VIII.5. Kupujúci sa zaväzuje svoje osobné údaje pri objednávke uvádzať správne a pravdivo. O zmenách osobných údajov bude kupujúci predávajúceho informovať. Predávajúci nezodpovedá za žiadne ujmy, škody alebo časové prestoje vyplývajúce z nesprávne uvedených alebo neaktuálnych osobných údajov; prípadný vznik dodatočných nákladov s týmto súvisiacich ide na ťarchu kupujúceho.
VIII.6. Spracovaním osobných údajov môže predávajúci poveriť tretiu osobu ako spracovateľa. Okrem prenos osobných údajov (v rozsahu potrebnom na zabezpečenie logistiky) prepravcovi pre realizáciu kúpnej zmluvy nebudú osobné údaje odovzdané žiadne ďalšie tretej osobe.
VIII.7. Kupujúci potvrdzuje správnosť a presnosť zadaných osobných údajov a že bol poučený o tom, že prenos osobných údajov je dobrovoľné.
VIII.8. V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ (čl. VIII.5) vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:
VIII.8.1. požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,
VIII.8.2. požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.
VIII.9. Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať.
 

IX. Záverečné ustanovenia

IX.1. Ak vzťah vychádzajúce zo vzniknutej kúpnej zmluvy obsahuje zahraničné prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom.
IX.2. Ak je niektoré ustanovenia obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.
IX.3. Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
IX.4. V prípade, že dôjde medzi nami a spotrebiteľom k vzniku spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy alebo zo zmluvy o poskytovaní služieb, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže spotrebiteľ podať návrh na mimosúdne riešenie takéhoto sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia Ústredná inšpektorát - oddelenie ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2 Email: adr@coi.cz Web: adr.coi.cz
Spotrebiteľ môže využiť takisto platformu pre riešenie sporov online, ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
IX.5. Kontaktné údaje predávajúceho:

Adresa pre doručovanie:

HotAir.cz
Michálkovická 2098 / 86B
710 00 Ostrava
telefón: +420 603 357 606
email: info@hotair.cz

Príloha obchodných podmienok časť "A" - spotrebiteľ.

Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy prosím vyplňte, vytlačte a podpíšte formulár. Túto listinu buďto naskenujte a zašlite mailom na info@hotair.cz alebo zašlite ako písomnosť na adresu našej prevádzky. Nepodpísaný či neúplne vyplnený formulár nemá účinky odstúpenia od kúpnej zmluvy.
 

Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy

Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy k stiahnutiu tu.

Dokument zašlite spolu s tovarom, prípadne doporučene v obálke na adresu:
HotAir.cz
Michálkovická 2098 / 86B
710 00 Ostrava

prípadne naskenovaný na adresu info@hotair.cz


Časť "B" - subjekty s IČ (firmy, podnikatelia)

obsah
   

I. Úvodné ustanovenia

I.1. Ustanovené obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknutých na základe kúpnej zmluvy alebo v spojitosti s ňou (ďalej len "kúpna zmluva") vznikajúce medzi kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom podľa § 419 a zákonom č. 634/1992 Zz (ďalej len " kupujúci ") a predávajúcim.
I.2. Predávajúci prevádzkuje internetový obchod na webových stránkach www.hotair.cz (ďalej len "eshop"), skrze rozhranie webových stránok (ďalej len "webové rozhranie").
I.3. Obchodné podmienky oddiel "B" neplatí v prípadoch, keby mal byť kupujúcim spotrebiteľ. Pre spotrebiteľov je aplikovaný oddiel "A" pozri vyššie.
I.4. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.
1.5. V kúpnej zmluve je možné dojednať odlišná dojednania, než sú stanovené v obchodných podmienkach. V takomto prípade dotknutá dojednania v obchodných podmienkach strácajú platnosť.
I.6. Ustanovenia obchodných podmienok môže byť predávajúcim menené či doplňované. Tieto zmeny nemajú vplyv na vzťahy uzavreté podľa predchádzajúcich znenia obchodných podmienok.
I.7. Kúpna zmluva je uzatváraná s výhradou práva - zmluva, právne vzťahy a spory zo zmluvy podliehajú českému právnemu poriadku.
I.8. Obchodné podmienky rovnako ako kúpna zmluva sú uzatvárané v slovenskom jazyku.
I.9. Neoddeliteľnou súčasťou Obchodných podmienok jsopu "Podmienky zapožičanie výrobku" (https://www.hotair.cz/cs/pujcovna.html), vymezjící podmienky kúpnej zmluvy uzatvorenej s dodatkom výpožičky
 

II. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

II.1. Kúpna zmluva je uzatváraná medzi predávajúcim a kupujúcim. Pri objednávke na eshope kupujúci špecifikuje z ponuky webového rozhrania svoje postavenie ako kupujúceho (spotrebiteľ, podnikateľ a platca či neplatca DPH).
II.2. Všetka ponuka tovaru na webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom takto prezentovaných reklamných oznámení. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka je výslovne vylúčené a pri uzavretí kúpnej zmluvy sa neuplatňuje.
II.3. Webové rozhranie obsahuje informácie o tovare vrátane cien jednotlivých ponúkaných položiek. Ceny položiek sú vždy uvedené s DPH aj bez DPH. Konečné ceny pre požadovaný počet kusov budú vždy presne vyčíslené objednávacom nástrojom webového rozhrania. Ceny sú platné v čase vystavenia na webovom rozhraní. Tento článok však nevylučuje možnosť uzavrieť kúpnej zmluvy za iných podmienok, než je uvedené na webovom rozhraní.
II.4. Náklady spojené s balením, platbou a doručením tovaru sú zobrazené v objednávkovom systéme webového rozhrania.
II.5. Kupujúci vyplní objednávkový formulár na webovom rozhraní, a to najmä:
II.5.1. Objednaný tovar; to je vložené do virtuálneho nákupného košíka pomocou nástrojov webového rozhrania
II.5.2. Fakturačnú a dodaciu adresu vrátane uvedenia IČ (ak ho kupujúci má pridelené) a údaj o platiteľstvo DPH. V prípade rozporu medzi adresou zadanou kupujúcim a adresou získanou z databázy ARES na základe IČ, bude pre vystavenie účtovného dokladu použitá adresa z ARES.
II.5.3. Voľba prepravy tovaru. Informácie o nákladoch sú ihneď počas voľby zobrazované webovým rozhraním.
Vyššie uvedené ďalej spoločne len ako "objednávka".
II.6. Pred potvrdením objednávky má kupujúci prostredníctvom webového rozhrania možnosť skontrolovať všetky údaje, ktoré uviedol a tieto opravovať prípadne odoberať či pridávať ďalší tovar do košíka. Potom, čo si kupujúci overí správnosť všetkých údajov ktoré vložil, môže pristúpiť k potvrdeniu objednávky, ktoré však musí predchádzať zoznámenie sa s obchodnými podmienkami a označenie voľby, ktorá tento krok kupujúceho výslovne potvrdzuje a potvrdzuje aj súhlas s obchodnými podmienkami. Tlačidlom "Pošli ..." je objednávka potvrdená a odoslaná na spracovanie predávajúcemu. Predávajúci potvrdí kupujúcemu obdržaní objednávky elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty uvedenú kupujúcim pri vzniku objednávky (ďalej len "elektronická adresa kupujúceho").
II.7. Predávajúci je vždy oprávnený požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie a odsúhlasenie objednávky v súvislosti s jej odbavením strán množstvo tovaru, výšku kúpnej ceny, prepravného pod.
II.8. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká zaslaním potvrdenia o prijatí objednávky pomocou elektronickej pošty na adresu elektronickej adresy kupujúceho. Výnimku tvoria objednávky vzniknuté na základe ustanovení II.9.
II.9. Objednávku je možné urobiť okrem postupu popisovaného body II.5 a II.6 tiež úplne mimo eshop a to za pomocou iných prostriedkov komunikácie na diaľku ako elektronickou poštou alebo telefonicky. V takom prípade odovzdá kupující.všechny potrebné informácie uvedené v bodoch II.5 a II.6 týmito komunikačnými prostriedkami a odovzdá tiež elektronickú adresu kupujúceho, na ktorú bude predávajúcim zaslaný návrh objednávky s odkazom na obchodné podmienky. V tomto návrhu bude vyčíslená cena za tovar, prípadne služby, prepravu a DPH podľa objednávky kupujúceho. Zmluvný vzťah pri objednaní tovaru podľa tohto ustanovenia vzniká zaslaním potvrdenia objednávky kupujúcim ako odpoveď na návrh objednávky zaslanej predávajúcim pomocou elektronickej pošty.
II.10. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pre uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vynaložené kupujúcim na použitie týchto prostriedkov hradí kupujúci výhradne sám (náklady na telefónne hovory či prístup k internetu a súvislej výdavky).
II.11. Účtovný doklad bude vystavený na základe údajov zadaných kupujúcim. Žiadne údaje na doklade nemôžu byť po jeho vystavení menené.
II.12. Kupujúci aj predávajúci má právo do 24 hodín od obdržania Potvrdenie objednávky podať písomne alebo mailom návrh na zmenu kúpnej zmluvy alebo jej zrušenie. Ak tak neurobí v stanovenej lehote, je kúpna zmluva medzi oboma stranami uzavretá, a to v tej podobe, ako je uvedené v Potvrdenie Objednávky.
 

III. PLATOBNÉ PODMIENKY

III.1. Cenu za tovar a služby s ním objednané podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu jedným z uvedených spôsobov:

 

  1. v hotovosti v prevádzke predávajúceho na adrese Michálkovická 2098 / 86B, 710 00 Ostrava
  2. v hotovosti na dobierku v prípade zasielania tovaru pomocou prepravnej spoločnosti na mieste určenom kupujúcim v objednávke. Za platbu týmto spôsobom je účtované dobierkové stanovené pri objednávke podľa voľby prepravcu
  3. bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho stanoveného v správe o potvrdení objednávky v mene Sk (CZK) (ďalej len "účet predávajúceho")
  4. bezhotovostne prevodom financií prostriedkov pomocou služby PayPal na PayPal účet predávajúceho


III.2. Spolu s kúpnou cenou za tovar je kupujúci povinný zaplatiť všetky náklady spojené s balením a dodaním tovaru vo výške dohodnutej s predávajúcim. Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.
III.3. Pri platbe v hotovosti a platbe na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. Pri bezhotovostnej platbe (faktúrou alebo zálohovou faktúrou) je kúpna cena splatná do 10 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy; pokiaľ nie je dohodou stanovená iná doba splatnosti.
III.4. U bezhotovostné platby musí kupujúci odoslať platbu so správnym variabilným symbolom uvedeným v zálohovej faktúre (či riadnej faktúre) alebo v potvrdení o prijatí objednávky. U bezhotovostných platieb je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený pripísaním stanovenej sumy na účet predávajúceho pod správnym variabilným symbolom.
III.5. V prípade, že zo strany predávajúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. II.7), je predávajúci oprávnený požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.
III.6. Daňový doklad je predajcom vystavený v tlačenej forme a zaslaný spolu s tovarom alebo odovzdaný s tovarom v prípade osobného vyzdvihnutia tovaru v prevádzke predávajúceho. Na žiadosť je možné zaslať daňový doklad na elektronickú adresu kupujúceho v elektronickej forme.
III.7. V prípade 2x uhradené faktúry je účtovaný manipulačný poplatok 250Kč / 10EUR bez DPH za administráciu.

 

IV. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

IV.1. Keď mu je spôsob prepravy dohodnutý podľa osobitného želania kupujúceho, nesie možné dodatočné náklady a najmä riziko spojené s týmto spôsobom dopravy kupujúci.
IV.2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy viazaný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný na určenom mieste tovar prevziať. Pre prípad odmietnutia prevzatia objednaného tovaru či k akýmkoľvek obštrukciám zo strany kupujúceho, vedúcich na vrátenie balíka stanovuje sa pokuta vo výške 200, -Sk, ktorú je povinný kupujúci uhradiť predávajúcemu sa štrnásťdňovej lehotou splatnosti. Ako obštrukcie doručenia je chápaná aj chybná adresa uvedená kupujúcim pri vzniku kúpnej zmluvy.
IV.3. Ihneď pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať, či je obal zásielky neporušený. Ak vykazuje viditeľné poškodenie, musí túto skutočnosť bezodkladne ohlásiť prepravcovi. Ak narušenie obalu svedčí o možnom poškodení obsahu zásielky či o možnom neoprávnenom vniknutí do zásielky, je povinnosťou kupujúceho okrem prepravcu bezprostredne informovať taktiež predajcu.
IV.4 Pokiaľ kupujúci zistí poškodenie tovaru vnútri balíka po jeho vybalení, musí bezodkladne najneskôr však do 48 hodín od prevzatia zásielky od prepravcu informovať predávajúceho za účelom začatia reklamačného konania s prepravcom. Po uplynutí tejto lehoty nie je možné už poškodenej zásielky reklamovať, čo vyplýva z prepravných podmienok prepravcov.
IV.5. Predávajúci zaisťuje doručenie tovaru prostredníctvom prepravcov po celej Českej republike a slovenský republike. Náklady spojené s expedíciou a dodaním sa rozlišujú podľa zvoleného spôsobu platobných a dodacích podmienok. Konečné ceny za dopravu vrátane eventuálneho dobierky sú kupujúcemu oznámené vždy počas objednávky prostredníctvom webového rozhrania s tým, že ich môže kedykoľvek pred potvrdením objednávky zmeniť. Kupujúci berie na vedomie, že pre zásielky distribuované po SR je predávajúcim preferovaný prepravca GLS a jedná sa z hľadiska nákladov o najlacnejšiu možnosť dopravy. Medzi ďalšie štandardne ponúkané voľby dopravcov na webovom rozhraní patrí Slovenská pošta a pre Slovenskú republiku potom spoločnosť DHL.
IV.6. Iné práva a povinnosti strán na prepravu tovaru môžu upraviť osobitné dodacie podmienky predávajúceho pre konkrétne prípady objednávok; typicky sa môže jednať o nadrozmerné zásielky, hromadnom alebo nadlimitné ťažké zásielky.
 

V. PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA, REKLAMAČNÉ PODMIENKY, Odstúpenie od kúpnej zmluvy

V.1. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za vady Produktov podľa §2099 a nasl. zákona č. 89/2012Zb. Občiansky zákonník.
V.2. Predávajúci zodpovedá za to, že tovar nebude pri prevzatí kupujúcim mať vady. Menovite predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase prevzatia tovaru kupujúcim bude platiť nasledujúce:
V.2.1. tovar má vlastnosti, aké si strany dohodli a ak dohoda chýba, má také vlastnosti, aké opísal a stanovil výrobca
V.2.2. tovar sa hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci alebo výrobca uvádza alebo na iný účel výslovne doporučeného predávajúcim v priebehu objednávky
V.2.3. tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy,
V.2.4. tovar je v dohodnutom množstve či množstvo zodpovedajú dohovorené množstvo alebo hmotnosti.
V.2.5. Predajca podrobil tovar pred odoslaním kontrole funkčnosti
V.3. Predávajúci nezodpovedá za náklady vynaložené Kupujúcim na zvýšenie hodnoty produktu ako sú najmä zmeny povrchových úprav, farby, výmeny častí produktu, prispôsobenie pracovného priestoru, skúšky, certifikáty a náklady za podobné procedúry spojené s prevádzkou produktu na strane Kupujúceho, ktoré vykonal zo svojej vlastnej iniciatívy. Rovnako tak Predávajúci nezodpovedá za náklady vynaložené Kupujúcim na posúdenie technického stavu produktu treťou stranou ako podklad pre začatie reklamačného konania. Posúdenie reklamácie vykoná vždy predávajúci na podnet Kupujícho k začatiu reklamácie a je bezplatné. V rámci reklamačného konania predávajúci nebude hradiť spomínané náklady spojené s produktom, ktoré vznikli na strane Kupujúceho bez vôle Predávajúceho.
V.4. Ustanovenia uvedené v článku. V.2 obchodných podmienok sa nepoužijú u tovaru predávaného za nižšiu cenu pre chybu, na ktorú bola nižšia cena dohodnutá. Rovnako tak sa neuplatňujú na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním alebo ak to vyplýva z povahy tovaru. u použitého tovaru na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.
V.5. Pre použitý tovar zodpovednosť za vady zodpovedá miere používania alebo opotrebenia, ktoré tovar mal pri prevzatí kupujúcim. U použitého tovaru je v súlade so zákonom skrátená doba pre uplatnenie práva z chybného plnenia na jeden rok. Kupujúci s týmto skrátením lehoty slobodne súhlasia potvrdením o súhlase so zmluvnými podmienkami (bod II.6)
V.6. Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese prevádzky. Okamihom uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci dostal od kupujúceho reklamovaný tovar vrátane povinných informácií, ktoré stanovuje formulár RMA na adrese https://www.hotair.sk/reklamace.php Pokiaľ nebude k reklamovanému tovaru priložený RMA formulár prípadne všetky potrebné doklady ako je najmä doklad o kúpe, presný popis závady a kontaktné informácie, bude okamihom uplatnenia reklamácie až okamih, keď kupujúci tieto informácie doplní.
V.7. Predávajúci poskytuje na odobraté a riadne uhradené produkty záruku v nižšie uvedenej dĺžke trvania počítajúc od okamihu prevzatia.
24 mesiacov - na všetok spotrebný tovar okrem výnimiek uvedených nižšie
12 mesiacov - odporové vykurovacie vložky (najmä iR žiaričov, preheaterů, mikropájek, ultrazvukových a cínovacia van), ultrazvukové piezoelektrické vibračné meniče, žiarivkové výbojky, žiarovky
6 mesiacov - komponenty spotrebného charakteru tovaru ako sú najmä: vykurovacej špirály teplovzdušných staníc, spájkovacie hroty, akumulátory
V.8. Prípadné odstúpenie od kúpnej zmluvy neprebieha podľa § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka pretože kupujúcim nie je spotrebiteľ a rovnako tak sa nepoužijú ďalšie právne predpisy NOZ vztiahnuté k spotrebiteľovi
V.9. Reklamácia bude vybavená v lehote zmluvne stanovenej dohodou s kupujúcim.
V.10. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy bude kupujúcemu vrátená platba za objednávku ponížená o prostriedky vynaložené na dopravu. V prípade, že bola platba vykonaná pomocou metód, ktoré sú zaťažené poplatky tretím stranám, budú od vrátenej sumy odpočítané tiež tieto nami vynaložené prostriedky. Ide o nasledujúce platobné metódy s uvedenými percentuálnymi nákladmi (z celkovej fakturovanej sumy za objednávku), vyberané zprosředkovalům platobných služieb:

1,5% - platba kartou (dopravcovi)
2% - platba cez platobný brané GoPay (platí pre všetky platobné metódy brány)
5,5% - PayPal platby do 595, €
4,5% - PayPal platby nad 595, €


V.11. Náklady na transport tovaru v reklamačnom konaní či pri odstúpení od zmluvy idú na ťarchu kupujúceho.
V.12. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy uzatvorených na základe "Podmienok zapožičanie výrobku" (https://www.hotair.cz/cs/pujcovna.html) platia rovnaké pravidlá pre vrátenie finančných prostriedkov daná bodom V.10
 

VI. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

VI.1. Kupujúci nadobudne vlastníctvo tovaru až po riadnom zaplatení celej kúpnej ceny.
VI.2. Predávajúci nie je ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexy správania vo podľa ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.
VI.3. Sťažnosti vzťahujúce sa k dodanému tovaru, ako aj ku všetkým aktivitám súvislým s eshopom predávajúceho sú vybavované elektronickou poštou na adrese info@hotair.cz. Odpovede budú zasielané elektronicky späť na adresy respondentov.
VI.4. Predávajúceho oprávňuje na predaj platné živnostenské oprávnenie v potrebnom rozsahu. Živnostenskú kontrolu vykonáva miestne príslušný živnostenský úrad. Dozor v oblasti ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Dodržiavanie zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa vykonáva vo vymedzenom rozsahu Slovenská obchodná inšpekcia.
VI.5. Kupujúci týmto preberá na seba riziko zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka
 

VII. OCHRANA OSOBNÝCH DÁT, ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENIE

VII.1. Predávajúci spracováva osobné údaje Kupujúceho v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len "ZoOOÚ"), a to v databáze Predávajúceho pri plnom rešpektovaní povinnosti správcu podľa § 5 ZoOOÚ. Spracované údaje sú plne chránené funkčným vnútorným systémom ochrany dát (súbor vnútorných organizačných a technických opatrení).
VII.2. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom alebo službami predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho, SMS správ na telefónne číslo kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho. Tento súhlas je možné kedykoľvek zo strany kupujúceho odvolať, čo však neovplyvní platnosť ostatných ustanovení ani uzatvorených kúpnych zmlúv.
VII.3. Kupujúci sa zaväzuje svoje osobné údaje pri objednávke uvádzať správne a pravdivo. O zmenách osobných údajov bude kupujúci predávajúceho informovať. Predávajúci nezodpovedá za žiadne ujmy, škody alebo časové prestoje vyplývajúce z nesprávne uvedených alebo neaktuálnych osobných údajov; prípadný vznik dodatočných nákladov s týmto súvisiacich ide na ťarchu kupujúceho.
VII.4. Spracovaním osobných údajov môže predávajúci poveriť tretiu osobu ako spracovateľa. Okrem prenos osobných údajov (v rozsahu potrebnom na zabezpečenie logistiky) prepravcovi pre realizáciu kúpnej zmluvy nebudú osobné údaje odovzdané žiadne ďalšie tretej osobe.
VIII.5. Kupujúci potvrdzuje správnosť a presnosť zadaných osobných údajov a že bol poučený o tom, že prenos osobných údajov je dobrovoľné.
 

VIII. Záverečné ustanovenia

VIII.1. Ak vzťah vychádzajúce zo vzniknutej kúpnej zmluvy obsahuje zahraničné prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom.
VIII.2. Ak je niektoré ustanovenia obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.
VIII.3. Kontaktné údaje predávajúceho:

Adresa pre doručovanie:

HotAir.cz
Michálkovická 2098 / 86B,
710 00 Ostrava
telefón: +420 603 357 606
email: info@hotair.cz