V súvislosti so zavedením novej účtovnej legislatívy od 1. januára 2016 nie je možné vykonať žiadne zmeny v už vydaných účtovných dokladoch. Pri zadávaní fakturačných údajov venujte zvýšenú pozornosť a pred odoslaním objednávky skontrolujte ich správnosť.

Prevádzkovateľ obchodu:

Lukáš Urbanec, Michálkovická 2098/86B, 710 00 Ostrava, IČO: 70008175, DIČ: CZ7909174955, DUNS: 888402307


I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

I.1v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Z. z. (ďalej len "Občiansky zákonník") upravujú tieto obchodné podmienky vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté na základe alebo v súvislosti s kúpnou zmluvou (ďalej len "kúpna zmluva") medzi spotrebiteľom vymedzeným podľa § 419 a zákona č. 634/1992 Zb. (ďalej len "kupujúci") a predávajúcim.
I.2. Predávajúci prevádzkuje internetový obchod na internetovej stránke www.hotair.cz (ďalej len "eshop"), a to prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len "webové rozhranie").

I.3. Oddiel "A" obchodných podmienok sa vzťahuje len na spotrebiteľov a naopak sa neuplatňuje, ak je kupujúcim právnická osoba alebo osoba, ktorá nakupuje tovar v rámci podnikania alebo samostatného výkonu povolania; v takýchto prípadoch sa uplatňuje oddiel "B".

I.4. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

1.5. V kúpnej zmluve je možné dohodnúť iné ustanovenia, ako sú uvedené v obchodných podmienkach. V takom prípade strácajú príslušné ustanovenia podmienok platnosť.

I.6. Ustanovenia obchodných podmienok môže predávajúci meniť alebo dopĺňať. Takéto zmeny nemajú vplyv na vzťahy uzatvorené podľa predchádzajúcej verzie zmluvných podmienok.

I.7. Kúpna zmluva sa uzatvára s výhradou práv - zmluva, právne vzťahy a spory vyplývajúce zo zmluvy sa riadia českým právom.
I.8. Obchodné podmienky, ako aj kúpna zmluva sa uzatvárajú v českom jazyku.

II. UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

II.1. Kúpna zmluva sa uzatvára medzi predávajúcim a kupujúcim. Pri objednávaní v e-shope kupujúci vo webovom rozhraní určí svoj status kupujúceho (spotrebiteľ, podnikateľ a platca alebo neplatca DPH).

II.2. Všetky ponuky tovaru na webovom rozhraní obchodu majú informatívny charakter a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu s ohľadom na takto prezentované reklamné oznámenia. Ustanovenie § 1732 ods. 2 občianskeho zákonníka je výslovne vylúčené a nevzťahuje sa na uzavretie kúpnej zmluvy.

II.3. Webové rozhranie obsahuje informácie o tovare vrátane cien jednotlivých ponúkaných položiek. Ceny položiek sú vždy uvedené s DPH a bez DPH. Konečné ceny za požadovaný počet položiek vždy presne vyčísli objednávací nástroj webového rozhrania. Ceny sú platné v čase zobrazenia na webovom rozhraní. Tento článok však nevylučuje možnosť uzavrieť kúpne zmluvy za iných podmienok, ako sú uvedené na webovom rozhraní.

II.4. Náklady spojené s balením, platbou a dodaním tovaru sa zobrazujú v objednávkovom systéme webového rozhrania.

II.5 Kupujúci vyplní objednávkový formulár na webovom rozhraní, najmä:

II.5.1. objednaný tovar; ten sa vloží do virtuálneho nákupného košíka pomocou nástrojov webového rozhrania

II.5.2. fakturačná a dodacia adresa vrátane referenčného čísla (ak ho kupujúci má) a registračného čísla DPH

II.5.3. Informácie o nákladoch sa okamžite zobrazia vo webovom rozhraní počas procesu výberu.

Ďalej spoločne len "objednávka".

II.6. Pred potvrdením objednávky má kupujúci možnosť prostredníctvom webového rozhrania skontrolovať všetky údaje, ktoré zadal, a opraviť ich, prípadne odstrániť alebo pridať ďalší tovar do košíka. Po overení správnosti všetkých zadaných údajov môže kupujúci pristúpiť k potvrdeniu objednávky, ktorému však musí predchádzať prečítanie obchodných podmienok a zaškrtnutie možnosti, ktorá výslovne potvrdzuje tento krok kupujúceho a zároveň potvrdzuje prijatie obchodných podmienok. Kliknutím na tlačidlo "Odoslať..." sa objednávka potvrdí a odošle predajcovi na spracovanie. Predávajúci potvrdí kupujúcemu prijatie objednávky e-mailom na e-mailovú adresu, ktorú kupujúci uviedol pri objednávke (ďalej len "e-mailová adresa kupujúceho").

II.7. Predávajúci je vždy oprávnený požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie a schválenie objednávky v súvislosti s jej zúčtovaním z hľadiska množstva tovaru, výšky kúpnej ceny, nákladov na dopravu a pod.

II.8. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká zaslaním potvrdenia o prijatí objednávky elektronickou poštou na elektronickú adresu kupujúceho. Výnimku tvoria príkazy vyplývajúce z ustanovení bodu II.9.

II.9. Okrem postupu opísaného v bodoch II.5 a II.6 možno objednávku uskutočniť aj úplne mimo e-shopu prostredníctvom iných prostriedkov komunikácie na diaľku, ako je elektronická pošta alebo telefón. V takom prípade kupujúci zašle všetky potrebné informácie uvedené v bodoch II.5 a II.6 prostredníctvom týchto komunikačných prostriedkov a zároveň zašle elektronickú adresu kupujúceho, na ktorú predávajúci zašle návrh objednávky s odkazom na obchodné podmienky. Tento návrh musí obsahovať cenu za tovar, služby, dopravu a DPH podľa objednávky kupujúceho. Zmluvný vzťah pri objednávaní tovaru podľa tohto ustanovenia vzniká zaslaním potvrdenia objednávky zo strany kupujúceho v reakcii na návrh objednávky zaslaný predávajúcim prostredníctvom e-mailu.

II.10. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady, ktoré vzniknú kupujúcemu v súvislosti s použitím týchto prostriedkov, znáša výlučne kupujúci (náklady na telefonické hovory alebo prístup na internet a súvisiace výdavky).
II.11. Faktúra bude vystavená na základe údajov zadaných kupujúcim. Po vystavení faktúry nie je možné meniť žiadne údaje na faktúre.

III. PLATOBNÉ PODMIENKY

III.1. Kupujúci môže zaplatiť cenu za tovar a služby objednané na základe kúpnej zmluvy predávajúcemu jedným z uvedených spôsobov:

  • v hotovosti v sídle predávajúceho na adrese Michálkovická 2098/86B, 710 00 Ostrava
  • v hotovosti na dobierku v prípade zaslania tovaru prepravnou spoločnosťou na miesto určené kupujúcim v objednávke. Platba týmto spôsobom podlieha časovému poplatku stanovenému v čase objednávky podľa výberu dopravcu
  • bankovým prevodom na účet predávajúceho uvedený v správe o potvrdení objednávky v CZK (ďalej len "účet predávajúceho")
  • prevodom finančných prostriedkov prostredníctvom služby PayPal na účet PayPal predávajúceho

III.2. Spolu s kúpnou cenou za tovar je kupujúci povinný uhradiť všetky náklady spojené s balením a dodaním tovaru vo výške dohodnutej s predávajúcim. Ak nie je výslovne uvedené inak, kúpna cena zahŕňa aj náklady spojené s dodaním tovaru.

III.3. V prípade platby v hotovosti a platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby (faktúra alebo zálohová faktúra) je kúpna cena splatná do 10 dní od uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je dohodnutá iná lehota splatnosti.

III.4 Pri bezhotovostnej platbe musí kupujúci zaslať platbu so správnym variabilným symbolom uvedeným v zálohovej faktúre (alebo bežnej faktúre) alebo v potvrdení objednávky. Pri bezhotovostných platbách je povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnená pripísaním správneho variabilného symbolu na účet predávajúceho.

III.5. V prípade, že nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky zo strany predávajúceho (článok II.7), je predávajúci oprávnený požadovať zaplatenie celej kúpnej ceny pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Článok 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa neuplatňuje.

III.6. Daňový doklad vystaví predávajúci v tlačenej forme a zašle ho spolu s tovarom alebo ho odovzdá spolu s tovarom v prípade osobného odberu tovaru v prevádzke predávajúceho. Daňový doklad môže byť na požiadanie zaslaný na elektronickú adresu kupujúceho v elektronickej podobe.

IV. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

IV.1. Kupujúci berie na vedomie ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého zmluva o dodaní tovaru, ktorý bol upravený podľa želania kupujúceho alebo pre osobu kupujúceho, zmluva o dodaní tovaru podliehajúceho skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný siného tovaru, zo zmluvy o dodaní tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ vyňal z obalu a ktorý nemožno vrátiť z hygienických dôvodov, a zo zmluvy o dodaní zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak bol poškodený pôvodný obal.

IV.2. Ak nejde o prípad uvedený v článku IV.1 alebo o iný prípad, v ktorom nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Ak je predmetom kúpnej zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodávka niekoľkých častí, táto lehota začína plynúť odo dňa prevzatia poslednej časti dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť zaslané predávajúcemu v uvedenej štrnásťdňovej lehote. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci použiť vzorový formulár poskytnutý predávajúcim v časti Kontakt. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí mať bezpodmienečne písomnú formu a musí byť podpísané kupujúcim. Podpísaný dokument je možné naskenovať a poslať ako prílohu e-mailom na adresu info@hotair.cz alebo poštou ako dokument na adresu sídla podniku. Nepodpísaný alebo neúplne vyplnený formulár nemá účinok odstúpenia od kúpnej zmluvy.

IV.3. V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy podľa článku IV.2 Obchodných podmienok sa Kúpna zmluva od začiatku zrušuje. Tovar musí byť vrátený predávajúcemu do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy. Tovar musí byť vrátený v pôvodnom a kompletnom obalovom materiáli so všetkým pôvodným príslušenstvom. Okrem toho musí byť plne funkčný, nepoškodený a nesmie niesť viditeľné známky používania. V opačnom prípade môže predávajúci od vrátenej kúpnej ceny odpočítať preukázané náklady na uvedenie tovaru do pôvodného stavu.

IV.4. V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa článku IV.2 Obchodných podmienok vráti Predávajúci peňažné prostriedky prijaté od Kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia Kupujúceho od Kúpnej zmluvy, avšak len s výhradou dohody uvedenej v článku IV.3, t. j. povinnosti Predávajúceho vrátiť Tovar Predávajúcemu do štrnástich dní. Finančné prostriedky budú kupujúcemu poukázané až po prijatí vráteného tovaru predávajúcim. Predávajúci je tiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim po vrátení tovaru kupujúcim alebo iným spôsobom, ak s tým kupujúci súhlasí a kupujúcemu nevzniknú žiadne ďalšie náklady. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci vráti tovar.

IV.5 Predávajúci je oprávnený kedykoľvek odstúpiť od kúpnej zmluvy, kým kupujúci neprevezme tovar. V takom prípade predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, bez akéhokoľvek odkladu, v hotovosti na účet určený kupujúcim.

IV.6. V prípade odstúpenia od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru. Vrátenie výrobku predávajúcemu vykoná spotrebiteľ na vlastné náklady v súlade s § 1820 ods. 1 písm. g).

V. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

V.1. Ak je spôsob dopravy dohodnutý podľa osobitných želaní kupujúceho, kupujúci znáša prípadné dodatočné náklady a najmä riziko spojené s týmto spôsobom dopravy.

V.2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar na určenom mieste.

V.3 Kupujúci je povinný bezodkladne po prevzatí tovaru od dopravcu skontrolovať, či je obal zásielky neporušený. Ak je viditeľne poškodený, musí túto skutočnosť bezodkladne nahlásiť dopravcovi. Ak poškodenie obalu naznačuje možné poškodenie obsahu zásielky alebo možné neoprávnené vniknutie do zásielky, je kupujúci povinný o tom okrem dopravcu bezodkladne informovať aj predávajúceho.

V.4 Ak kupujúci po rozbalení zásielky zistí poškodenie tovaru vo vnútri balíka, je povinný o tom bezodkladne informovať predávajúceho do 48 hodín od prevzatia zásielky od dopravcu, aby mohol začať reklamačné konanie u dopravcu. Po uplynutí tejto lehoty už nie je možné poškodené zásielky reklamovať, čo vyplýva z prepravných podmienok dopravcov.

V.5. Predávajúci zabezpečuje dodanie tovaru prostredníctvom dopravcov na celom území Českej republiky a Slovenskej republiky. Náklady spojené s odoslaním a doručením sa rozlišujú podľa zvoleného spôsobu platby a podmienok doručenia. Konečné ceny za dopravu vrátane všetkých príslušných poplatkov za doručenie sú kupujúcemu vždy oznámené počas procesu objednávky prostredníctvom webového rozhrania, pričom kupujúci ich môže kedykoľvek zmeniť pred potvrdením objednávky. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade zásielok distribuovaných v Českej republike je predávajúcim uprednostňovaný prepravca GLS, ktorý je z hľadiska nákladov najlacnejšou možnosťou prepravy. Medzi ďalšie štandardné možnosti dopravcu ponúkané vo webovom rozhraní patria Česká pošta a DHL pre Slovenskú republiku.

V.6. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán pri preprave tovaru môžu byť upravené osobitnými dodacími podmienkami predávajúceho pre špecifické prípady objednávok; typicky môže ísť o nadrozmerné, viackusové alebo nadrozmerné zásielky.

VI. PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA, REKLAMAČNÉ PODMIENKY

VI.1. Práva a povinnosti zmluvných strán z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka).

VI.2 Predávajúci zodpovedá za to, že tovar bude pri prevzatí kupujúcim bez vád. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že v čase prevzatia tovaru kupujúcim platia tieto podmienky:

VI.2.1. tovar má vlastnosti dohodnuté medzi zmluvnými stranami, a ak k dohode nedošlo, má vlastnosti opísané a špecifikované výrobcom

VI.2.2. tovar je vhodný na účel uvedený predávajúcim alebo výrobcom na jeho použitie alebo na akýkoľvek iný účel výslovne odporúčaný predávajúcim v priebehu objednávky

VI.2.3. tovar zodpovedá svojou kvalitou alebo spracovaním dohodnutej vzorke alebo exempláru, ak bola kvalita alebo spracovanie určené na základe dohodnutej vzorky alebo exemplára,

VI.2.4. tovar je v dohodnutom množstve alebo množstvách zodpovedajúcich dohodnutému množstvu alebo hmotnosti

VI.2.5. predávajúci pred odoslaním podrobil tovar kontrole funkčnosti a kvality

VI.3. Ustanovenia uvedené v článku VI.2 Obchodných podmienok sa nevzťahujú na tovar predaný za nižšiu cenu z dôvodu vady, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá. Rovnako sa nevzťahujú na opotrebenie spôsobené bežným používaním alebo vyplývajúce z povahy tovaru. v prípade použitého tovaru na vadu zodpovedajúcu stupňu používania alebo opotrebenia, ktoré mal tovar pri prevzatí kupujúcim alebo ktoré vyplýva z povahy tovaru.

VI.4. V prípade použitého spotrebného tovaru sa zodpovednosť za vady vzťahuje na rozsah používania alebo opotrebenia, ktoré mal tovar pri prevzatí kupujúcim. V prípade použitého spotrebného tovaru sa lehota na uplatnenie práva z chybného plnenia v súlade so zákonom skracuje na jeden rok. Kupujúci slobodne súhlasí s týmto skrátením lehoty potvrdením svojho súhlasu s podmienkami (bod II.6)

VI.5. Ak sa vada prejaví do šiestich mesiacov od prevzatia, tovar sa považuje za vadný už pri prevzatí.

VI.6. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, keď predávajúci obdrží od kupujúceho reklamovaný tovar vrátane povinných údajov uvedených vo formulári RMA na https://www.hotair.cz/reklamace.php, okamih, keď kupujúci vyplní formulár RMA alebo všetky potrebné doklady, ako je najmä doklad o kúpe, presný popis závady a kontaktné údaje.

VI.7 Predávajúci poskytuje záruku na zakúpené a riadne zaplatené výrobky počas doby uvedenej nižšie, a to od okamihu prevzatia.

24 mesiacov - pre všetok spotrebný tovar okrem nižšie uvedených výnimiek

12 mesiacov - odporové vykurovacie vložky (najmä sálavé ohrievače iR, predhrievače, mikrovlnné rúry, ultrazvukové a cínové kúpele), ultrazvukové piezoelektrické vibračné snímače, žiarivky, žiarovky


6 mesiacov - komponenty spotrebného charakteru, ako sú najmä: vykurovacie špirály pre teplovzdušné stanice, spájkovacie hroty, batérie

VII. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI STRÁN

VII.1 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k Tovaru až po riadnom zaplatení celej kúpnej ceny.

VII.2 Predávajúci nie je voči kupujúcemu viazaný žiadnym kódexom správania podľa ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.

VII.3. Reklamácie týkajúce sa dodaného tovaru, ako aj všetkých činností súvisiacich s e-shopom predávajúceho sa vybavujú prostredníctvom e-mailu na adrese info@hotair.cz. Odpovede budú respondentom zasielané aj elektronicky na ich adresy.

VII.4. Predávajúci je oprávnený predávať na základe platného živnostenského oprávnenia v požadovanom rozsahu. Kontrolu obchodu vykonáva miestne príslušný živnostenský úrad. Dozor v oblasti ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Dodržiavanie zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, vykonáva vo vymedzenom rozsahu Česká obchodná inšpekcia.

VII.5 Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.
VII.6. Niektoré výrobky v našej ponuke nie sú určené pre spotrebiteľov, ale na priemyselné použitie (napr. celá ponuka "Obalová technika a obaly"). Tieto výrobky nie sú určené na ponuku spotrebiteľovi, ani sa nedá rozumne predpokladať, že by ich spotrebiteľ používal, a preto sa na ne nevzťahuje zákon č. 102/2001 SB o všeobecnej bezpečnosti výrobkov. Zaistenie bezpečnosti práce s týmito priemyselnými zariadeniami podlieha rovnakému režimu ako nasadenie v priemyselných prevádzkach, a teda viacerým právnym normám, ktoré zabezpečujú bezpečnosť prevádzky a bezpečnosť práce s týmito výrobkami. Najmä pre osoby, ktoré môžu byť pri používaní výrobku ohrozené, najmä deti a osoby so zníženou pohyblivosťou.

VIII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV, ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ

VIII.1. Ochrana osobných údajov fyzických osôb je ustanovená zákonom č. 101/2000 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

VIII.2. Kupujúci súhlasí so spracovaním všetkých svojich osobných údajov poskytnutých predávajúcemu pri objednávke a uzatváraní kúpnej zmluvy ďalej len "osobné údaje". Prenos osobných údajov predávajúcemu je zo strany kupujúceho dobrovoľný.

VIII.3. Kupujúci výslovne súhlasí so spracovaním osobných údajov na účely uzatvorenia kúpnej zmluvy, logistického spracovania objednávky a vystavenia účtovných dokladov. Kupujúci berie na vedomie, že osobné údaje, ktoré poskytol v súvislosti s objednávkou, bude predávajúci uchovávať v elektronickej podobe po neobmedzenú dobu, najmä na účely účtovníctva a tiež na preukázanie pôvodu objednávky a okolností jej vzniku. Ak to kupujúci výslovne nevylúči, kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim aj na účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama osebe bránila uzavretiu kúpnej zmluvy.

VIII.4 Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií týkajúcich sa tovaru alebo služieb predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho, SMS správ na telefónne číslo kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho. Tento súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať, čo však nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení alebo uzatvorených kúpnych zmlúv.

VIII.5 Kupujúci sa zaväzuje, že pri zadávaní objednávky uvedie svoje osobné údaje správne a pravdivo. Kupujúci je povinný informovať predávajúceho o všetkých zmenách svojich osobných údajov. Predávajúci nezodpovedá za žiadnu škodu, ujmu alebo prestoje vyplývajúce z nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov; akékoľvek dodatočné náklady, ktoré v tejto súvislosti vzniknú, znáša kupujúci.

VIII.6 Predávajúci môže poveriť spracovaním osobných údajov tretiu stranu - sprostredkovateľa. Okrem prenosu osobných údajov (v rozsahu potrebnom na zabezpečenie logistiky) dopravcovi na účely plnenia kúpnej zmluvy sa osobné údaje neprenášajú žiadnej inej tretej strane.

VIII.7 Kupujúci potvrdzuje správnosť a presnosť poskytnutých osobných údajov a že bol informovaný o tom, že prenos osobných údajov je dobrovoľný.

VIII.8. Ak sa kupujúci domnieva, že predávajúci alebo sprostredkovateľ (článok VIII.5) vykonáva spracúvanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracúvania, môže:

VIII.8.1. požiadajte predajcu alebo spracovateľa o vysvetlenie,

VIII.8.2. požadovať od predávajúceho alebo spracovateľa nápravu situácie.

VIII.9. Ak kupujúci požiada o informácie o spracovaní svojich osobných údajov, predávajúci je povinný mu tieto informácie poskytnúť.
VIII.10. Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie sú vám zasielané pri každom nákupe u nás, pokiaľ ich neodmietnete dostávať v súlade s § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Z. z. o niektorých službách informačnej spoločnosti. Spracovanie osobných údajov na účely zasielania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi sa vykonáva na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýzu nášho postavenia na trhu využívame spracovateľa Heureka.cz, prevádzkovateľa portálu Heureka.cz; na tieto účely vám môžeme poskytnúť informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Pri zasielaní e-mailových dotazníkov sa vaše osobné údaje neposkytujú žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek namietať odmietnutím ďalších dotazníkov prostredníctvom odkazu v e-maile s dotazníkom. Ak budete namietať, dotazník vám ďalej nepošleme.

IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

IX.1. Ak vzťah vyplývajúci z výslednej kúpnej zmluvy obsahuje zahraničný prvok, zmluvné strany sa dohodli, že vzťah sa riadi českým právom.

IX.2 Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie Podmienok neplatné alebo neúčinné, neplatné ustanovenie sa nahradí ustanovením, ktorého význam je čo najbližší neplatnému ustanoveniu. Neplatnosť alebo neúčinnosť jedného ustanovenia nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení.

IX.3. Vzor formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy je priložený k obchodným podmienkam.

IX.4. V prípade, že medzi nami a spotrebiteľom vznikne spotrebiteľský spor z kúpnej zmluvy alebo zmluvy o poskytnutí služby, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže spotrebiteľ podať návrh na mimosúdne riešenie takéhoto sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je Ústredný inšpektorát Českej obchodnej inšpekcie - odbor ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2 E-mail: adr@coi.cz Webová stránka: adr.coi.cz
Spotrebiteľ môže využiť aj platformu na riešenie sporov online, ktorú zriadila Európska komisia na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
IX.5 Kontaktné údaje predávajúceho:

adresa na doručenie:

HotAir.cz
Michálkovická 2098/86B
710 00 Ostrava

telefón: +420 603 357 606

e-mail: info@hotair.cz

Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy

Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy si môžete stiahnuť tu.

Dokument pošlite spolu s tovarom alebo doporučenou poštou v obálke na adresu:

HotAir.cz
Michálkovická 2098/86B
710 00 Ostrava

v prípade potreby naskenované na info@hotair.cz

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

I.1. Stanovené obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté na základe alebo v súvislosti s kúpnou zmluvou (ďalej len "kúpna zmluva") vzniknutou medzi kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom podľa § 419 a zákona č. 634/1992 Zb. (ďalej len "kupujúci") a predávajúcim.
I.2. Predávajúci prevádzkuje internetový obchod na internetovej stránke www.hotair.cz (ďalej len "eshop"), a to prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len "webové rozhranie").

I.3. Oddiel "B" obchodných podmienok sa neuplatňuje, ak je kupujúci spotrebiteľom. Na spotrebiteľov sa vzťahuje oddiel "A" vyššie.

I.4. Obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

1.5. V kúpnej zmluve je možné dohodnúť iné ustanovenia, ako sú uvedené v obchodných podmienkach. V takom prípade strácajú príslušné ustanovenia podmienok platnosť.

I.6. Ustanovenia obchodných podmienok môže predávajúci meniť alebo dopĺňať. Takéto zmeny nemajú vplyv na vzťahy uzatvorené podľa predchádzajúcej verzie zmluvných podmienok.

I.7. Kúpna zmluva sa uzatvára s výhradou práv - zmluva, právne vzťahy a spory vyplývajúce zo zmluvy sa riadia českým právom.
I.8. Obchodné podmienky, ako aj kúpna zmluva sa uzatvárajú v českom jazyku.
I.9. Neoddeliteľnou súčasťou Obchodných podmienok sú "Obchodné podmienky produktového úveru" (https://www.hotair.cz/cs/pujcovna.html), ktoré definujú podmienky kúpnej zmluvy uzatvorenej s dodatkom k úveru

II. UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

II.1. Kúpna zmluva sa uzatvára medzi predávajúcim a kupujúcim. Pri objednávaní v e-shope kupujúci vo webovom rozhraní určí svoj status kupujúceho (spotrebiteľ, podnikateľ a platca alebo neplatca DPH).

II.2. Všetky ponuky tovaru na webovom rozhraní obchodu majú informatívny charakter a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu s ohľadom na takto prezentované reklamné oznámenia. Ustanovenie § 1732 ods. 2 občianskeho zákonníka je výslovne vylúčené a nevzťahuje sa na uzavretie kúpnej zmluvy.

II.3. Webové rozhranie obsahuje informácie o tovare vrátane cien jednotlivých ponúkaných položiek. Ceny položiek sú vždy uvedené s DPH a bez DPH. Konečné ceny za požadovaný počet položiek vždy presne vyčísli objednávací nástroj webového rozhrania. Ceny sú platné v čase zobrazenia na webovom rozhraní. Tento článok však nevylučuje možnosť uzatvoriť kúpne zmluvy za iných podmienok, ako sú uvedené na webovom rozhraní.

II.4. Náklady spojené s balením, platbou a dodaním tovaru sa zobrazujú v objednávkovom systéme webového rozhrania.

II.5 Kupujúci vyplní objednávkový formulár na webovom rozhraní, najmä:

II.5.1. objednaný tovar; ten sa vloží do virtuálneho nákupného košíka pomocou nástrojov webového rozhrania

II.5.2. fakturačnú a dodaciu adresu vrátane identifikačného čísla (ak ho kupujúci má) a údajov platiteľa DPH. V prípade nesúladu medzi adresou zadanou kupujúcim a adresou získanou z databázy ARES na základe identifikačného čísla sa na vystavenie faktúry použije adresa z ARES.

II.5.3. Výber spôsobu prepravy tovaru. Informácie o nákladoch sa okamžite zobrazia vo webovom rozhraní počas procesu výberu.

Vyššie uvedené skutočnosti sa ďalej spoločne označujú ako "objednávka".

II.6. Pred potvrdením objednávky má kupujúci možnosť prostredníctvom webového rozhrania skontrolovať všetky údaje, ktoré zadal, a opraviť ich, prípadne odstrániť alebo pridať ďalší tovar do košíka. Po overení správnosti všetkých zadaných údajov môže kupujúci pristúpiť k potvrdeniu objednávky, ktorému však musí predchádzať prečítanie obchodných podmienok a zaškrtnutie možnosti, ktorá výslovne potvrdzuje tento krok kupujúceho a zároveň potvrdzuje prijatie obchodných podmienok. Kliknutím na tlačidlo "Odoslať..." sa objednávka potvrdí a odošle predajcovi na spracovanie. Predávajúci potvrdí kupujúcemu prijatie objednávky e-mailom na e-mailovú adresu, ktorú kupujúci uviedol pri objednávke (ďalej len "e-mailová adresa kupujúceho").

II.7. Predávajúci je vždy oprávnený požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie a schválenie objednávky v súvislosti s jej zúčtovaním z hľadiska množstva tovaru, výšky kúpnej ceny, nákladov na dopravu a pod.

II.8. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká zaslaním potvrdenia o prijatí objednávky elektronickou poštou na elektronickú adresu kupujúceho. Výnimku tvoria príkazy vyplývajúce z ustanovení bodu II.9.

II.9. Okrem postupu opísaného v bodoch II.5 a II.6 možno objednávku uskutočniť aj úplne mimo e-shopu prostredníctvom iných prostriedkov komunikácie na diaľku, ako je elektronická pošta alebo telefón. V takom prípade kupujúci zašle všetky potrebné informácie uvedené v bodoch II.5 a II.6 prostredníctvom týchto komunikačných prostriedkov a zároveň zašle elektronickú adresu kupujúceho, na ktorú predávajúci zašle návrh objednávky s odkazom na obchodné podmienky. Tento návrh musí obsahovať cenu za tovar, služby, dopravu a DPH podľa objednávky kupujúceho. Zmluvný vzťah pri objednávaní tovaru podľa tohto ustanovenia vzniká zaslaním potvrdenia objednávky zo strany kupujúceho v reakcii na návrh objednávky zaslaný predávajúcim prostredníctvom e-mailu.

II.10. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady, ktoré vzniknú kupujúcemu v súvislosti s použitím týchto prostriedkov, znáša výlučne kupujúci (náklady na telefonické hovory alebo prístup na internet a súvisiace výdavky).
II.11. Faktúra bude vystavená na základe údajov zadaných kupujúcim. Po vystavení faktúry nie je možné meniť žiadne údaje na faktúre.

II.12. Kupujúci aj Predávajúci majú právo do 24 hodín od doručenia Potvrdenia objednávky podať písomný alebo elektronický návrh na zmenu alebo zrušenie Kúpnej zmluvy. Ak tak neurobia v stanovenej lehote, kúpna zmluva medzi oboma stranami sa uzavrie tak, ako je uvedené v potvrdení objednávky.

III. PLATOBNÉ PODMIENKY

III.1. Kupujúci môže zaplatiť cenu za tovar a služby objednané na základe kúpnej zmluvy predávajúcemu jedným z uvedených spôsobov:

  • v hotovosti v sídle predávajúceho na adrese Michálkovická 2098/86B, 710 00 Ostrava
  • v hotovosti na dobierku v prípade zaslania tovaru prepravnou spoločnosťou na miesto určené kupujúcim v objednávke. Platba týmto spôsobom podlieha časovému poplatku stanovenému v čase objednávky podľa výberu dopravcu
  • bankovým prevodom na účet predávajúceho uvedený v správe o potvrdení objednávky v CZK (ďalej len "účet predávajúceho")
  • prevodom finančných prostriedkov prostredníctvom služby PayPal na účet PayPal predávajúceho

III.2. Spolu s kúpnou cenou za tovar je kupujúci povinný uhradiť všetky náklady spojené s balením a dodaním tovaru vo výške dohodnutej s predávajúcim. Ak nie je výslovne uvedené inak, kúpna cena zahŕňa aj náklady spojené s dodaním tovaru.

III.3. V prípade platby v hotovosti a platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby (faktúra alebo zálohová faktúra) je kúpna cena splatná do 10 dní od uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je dohodnutá iná lehota splatnosti.

III.4 Pri bezhotovostnej platbe musí kupujúci zaslať platbu so správnym variabilným symbolom uvedeným v zálohovej faktúre (alebo bežnej faktúre) alebo v potvrdení objednávky. Pri bezhotovostných platbách je povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnená pripísaním správneho variabilného symbolu na účet predávajúceho.

III.5. V prípade, že nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky zo strany predávajúceho (článok II.7), je predávajúci oprávnený požadovať zaplatenie celej kúpnej ceny pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Článok 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa neuplatňuje.

III.6 Daňový doklad vystaví predávajúci v tlačenej forme a zašle ho spolu s tovarom alebo ho odovzdá spolu s tovarom v prípade osobného odberu tovaru v prevádzke predávajúceho. Daňový doklad môže byť na požiadanie zaslaný na elektronickú adresu kupujúceho v elektronickej podobe.
III.7. V prípade 2x uhradenej faktúry sa účtuje manipulačný poplatok za správu vo výške 250Kč/10Eur bez DPH.

IV. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

IV.1. Ak sa dohodne spôsob dopravy podľa osobitného želania kupujúceho, kupujúci znáša prípadné dodatočné náklady a najmä riziko spojené s týmto spôsobom dopravy.

IV.2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar na určenom mieste. V prípade odmietnutia prevzatia objednaného tovaru alebo akýchkoľvek obštrukcií zo strany kupujúceho vedúcich k vráteniu zásielky je stanovená pokuta vo výške 200,- Sk, ktorú je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu so štrnásťdňovou lehotou splatnosti. Za prekážku doručenia sa považuje aj nesprávna adresa, ktorú kupujúci uviedol pri uzatváraní kúpnej zmluvy.

IV.3 Kupujúci je povinný bezprostredne po prevzatí tovaru od dopravcu skontrolovať, či je obal zásielky neporušený. Ak je viditeľne poškodený, musí túto skutočnosť bezodkladne oznámiť dopravcovi. Ak poškodenie obalu naznačuje možné poškodenie obsahu zásielky alebo možné neoprávnené vniknutie do zásielky, je kupujúci povinný o tom okrem dopravcu bezodkladne informovať aj predávajúceho.

IV.4 Ak kupujúci po rozbalení zásielky zistí poškodenie tovaru vo vnútri balíka, musí o tom bezodkladne, najneskôr však do 48 hodín od prevzatia zásielky od prepravcu, informovať predávajúceho, aby mohol začať reklamačné konanie u prepravcu. Po uplynutí tejto lehoty už nie je možné poškodené zásielky reklamovať, čo vyplýva z prepravných podmienok dopravcov.

IV.5. Predávajúci zabezpečuje dodanie tovaru prostredníctvom dopravcov na celom území Českej republiky a Slovenskej republiky. Náklady spojené s odoslaním a doručením sa rozlišujú podľa zvoleného spôsobu platby a podmienok doručenia. Konečné ceny za dopravu vrátane všetkých príslušných poplatkov za doručenie sú kupujúcemu vždy oznámené počas procesu objednávky prostredníctvom webového rozhrania, pričom kupujúci ich môže kedykoľvek zmeniť pred potvrdením objednávky. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade zásielok distribuovaných v Českej republike je predávajúcim uprednostňovaný prepravca GLS, ktorý je z hľadiska nákladov najlacnejšou možnosťou prepravy. Medzi ďalšie štandardné možnosti dopravcu ponúkané vo webovom rozhraní patria Česká pošta a DHL pre Slovenskú republiku.

IV.6. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán pri preprave tovaru môžu byť upravené osobitnými dodacími podmienkami predávajúceho pre špecifické prípady objednávok; typicky môže ísť o nadrozmerné zásielky, zásielky s viacerými kusmi alebo nadrozmerné zásielky.

V. PRÁVA VYPLÝVAJÚCE Z CHYBNÉHO PLNENIA, REKLAMAČNÉ PODMIENKY, ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

V.1. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za vady Výrobkov podľa § 2099 a nasl. zákona č. 89/2012 Z. z. Občiansky zákonník.

V.2. Predávajúci zodpovedá za to, že Tovar pri prevzatí Kupujúcim nebude mať vady. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za to, že v čase prevzatia Tovaru Kupujúcim budú platiť nasledovné podmienky:

V.2.1. tovar má vlastnosti dohodnuté medzi zmluvnými stranami, a ak k dohode nedošlo, má vlastnosti opísané a špecifikované výrobcom

V.2.2. tovar je vhodný na účel uvedený predávajúcim alebo výrobcom na jeho použitie alebo na akýkoľvek iný účel výslovne odporúčaný predávajúcim v priebehu objednávky

V.2.3. tovar zodpovedá svojou kvalitou alebo spracovaním dohodnutej vzorke alebo exempláru, ak bola kvalita alebo spracovanie určené na základe dohodnutej vzorky alebo exemplára,

V.2.4. tovar je v dohodnutom množstve alebo množstvách zodpovedajúcich dohodnutému množstvu alebo hmotnosti.

V.2.5 Predávajúci podrobil tovar pred odoslaním funkčnej kontrole
V.3 Predávajúci nezodpovedá za náklady vynaložené kupujúcim na zvýšenie hodnoty výrobku, ako sú okrem iného zmeny povrchových úprav, farby, výmena častí výrobku, úprava pracovného priestoru, skúšky, certifikáty a náklady na podobné postupy súvisiace s prevádzkou výrobku na strane kupujúceho, ktoré vykonal z vlastnej iniciatívy. Predávajúci rovnako nezodpovedá za náklady, ktoré kupujúcemu vzniknú v súvislosti s posúdením technického stavu výrobku treťou stranou, na základe ktorého sa začne reklamačné konanie. Posúdenie reklamácie vykonáva predávajúci vždy na základe podnetu kupujúceho na začatie reklamácie a je bezplatné. Predávajúci neuhradí vyššie uvedené náklady súvisiace s výrobkom, ktoré vznikli kupujúcemu bez vôle predávajúceho v rámci reklamačného konania.

V.4 Ustanovenia uvedené v článku V.2 Obchodných podmienok sa nevzťahujú na tovar predávaný za nižšiu cenu z dôvodu vady, pre ktorú bola dohodnutá nižšia cena. Rovnako sa nevzťahujú na opotrebenie spôsobené bežným používaním alebo vyplývajúce z povahy tovaru. v prípade použitého tovaru na vadu zodpovedajúcu stupňu používania alebo opotrebenia, ktoré mal tovar pri prevzatí kupujúcim alebo ktoré vyplýva z povahy tovaru.

V.5. V prípade použitého tovaru sa zodpovednosť za vady vzťahuje na rozsah používania alebo opotrebenia, ktoré mal tovar pri prevzatí kupujúcim. V prípade použitého tovaru sa lehota na uplatnenie práva z chybného plnenia v súlade so zákonom skracuje na jeden rok. Kupujúci slobodne súhlasí s týmto skrátením lehoty potvrdením svojho súhlasu s podmienkami (bod II.6)

V.6. Práva z vadného plnenia uplatňuje kupujúci na adrese sídla predávajúceho. Za okamih, kedy predávajúci obdrží od kupujúceho reklamovaný tovar vrátane povinných údajov uvedených vo formulári RMA na https://www.hotair.cz/reklamace.php, sa považuje okamih, kedy kupujúci tieto údaje vyplní.

V.7 Predávajúci poskytuje záruku na zakúpené a riadne zaplatené Výrobky počas doby uvedenej nižšie, počnúc okamihom prevzatia.

24 mesiacov - pre všetok spotrebný tovar okrem nižšie uvedených výnimiek

12 mesiacov - odporové vykurovacie vložky (najmä sálavé ohrievače iR, predhrievače, mikrovlnné rúry, ultrazvukové a cínové kúpele), ultrazvukové piezoelektrické vibračné snímače, žiarivky, žiarovky

6 mesiacov - komponenty spotrebného charakteru tovaru, ako sú najmä: vykurovacie špirály teplovzdušných staníc, spájkovacie hroty, batérie

V.8. Kupujúci nemá zákonné právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní bez udania dôvodu, pretože nie je spotrebiteľom podľa zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa. Spotrebiteľ je definovaný ako "fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania." Na spotrebiteľa sa nevzťahujú ani ostatné právne ustanovenia zákona o ochrane spotrebiteľa a zákona o ochrane spotrebiteľa týkajúce sa spotrebiteľov.
Kupujúci má právo vymeniť zakúpený tovar za iný tovar rovnakej alebo vyššej hodnoty po konzultácii s obchodným oddelením. Pri následnom zaslaní vymeneného tovaru späť na adresu kupujúceho bude účtované poštovné + prípadný doplatok v závislosti od hodnoty vymeneného tovaru.
Tovar musí byť vrátený v pôvodnom a kompletnom obalovom materiáli so všetkým pôvodným príslušenstvom. Okrem toho musí byť plne funkčný, nepoškodený a nesmie niesť viditeľné známky používania. V opačnom prípade môže predávajúci odpočítať preukázané náklady na uvedenie do pôvodného stavu z vrátenej kúpnej ceny.
V.9. Reklamácie sa vybavujú v lehote zmluvne dohodnutej s kupujúcim.
V.10. Vo výnimočných prípadoch je možné odstúpiť od kúpnej zmluvy po dohode s obchodným oddelením. V takom prípade bude kupujúcemu vrátená platba za objednávku znížená o peniaze vynaložené na dopravu. Odstúpenie od kúpnej zmluvy je potrebné vždy dohodnúť s obchodným oddelením ešte pred odoslaním vráteného tovaru späť na adresu spoločnosti. V prípade zrušenia kúpnej zmluvy bude kupujúcemu vrátená platba za objednávku znížená o náklady na dopravu. V prípade, že platba bola vykonaná metódami, ktoré sú spojené s poplatkami tretím stranám, tieto nami vynaložené prostriedky budú tiež odpočítané z vrátenej sumy. Ide o nasledujúce spôsoby platby s uvedenými percentuálnymi nákladmi (z celkovej fakturovanej sumy za objednávku), ktoré sa účtujú sprostredkovateľom platby:
1,5 % - platba kartou (dopravcovia)
2% - platba cez platobnú bránu GoPay (platí pre všetky spôsoby platby)
5,5% - platby PayPal do 15000,-Kč
4,5% - platby PayPal nad 15000,-Kč

Tovar musí byť vrátený v pôvodnom a kompletnom obalovom materiáli so všetkým pôvodným príslušenstvom. Okrem toho musí byť plne funkčný, nepoškodený a nesmie niesť viditeľné známky používania. V opačnom prípade môže predávajúci odpočítať preukázané náklady na uvedenie do pôvodného stavu z vrátenej kúpnej ceny.

V.11. Náklady na dopravu tovaru v prípade reklamácie alebo odstúpenia od zmluvy znáša kupujúci.
V.12. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy uzatvorenej na základe "Obchodných podmienok produktového úveru" (https://www.hotair.cz/cs/pujcovna.html) bude kupujúcemu vrátená platba za objednávku znížená o finančné prostriedky vynaložené na dopravu a hodnotu úveru. Tovar musí byť vrátený v pôvodnom a kompletnom obalovom materiáli so všetkým pôvodným príslušenstvom. Okrem toho musí byť plne funkčný, nepoškodený a nesmie niesť viditeľné známky používania. Ak tak neurobíte, môže sa stať, že predávajúci si od vrátenej kúpnej ceny odpočíta preukázateľné náklady na uvedenie tovaru do pôvodného stavu.

VI. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

VI.1 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k Tovaru až po riadnom zaplatení celej kúpnej ceny.

VI.2 Predávajúci nie je voči kupujúcemu viazaný žiadnym kódexom správania podľa ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.

VI.3. Reklamácie týkajúce sa dodaného tovaru, ako aj všetkých činností súvisiacich s e-shopom predávajúceho sa vybavujú prostredníctvom e-mailu na adrese info@hotair.cz. Odpovede budú respondentom zasielané aj elektronicky na ich adresy.

VI.4. Predávajúci je oprávnený predávať na základe platného živnostenského oprávnenia v požadovanom rozsahu. Kontrolu obchodu vykonáva miestne príslušný živnostenský úrad. Dozor v oblasti ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Dodržiavanie zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, vykonáva vo vymedzenom rozsahu Česká obchodná inšpekcia.

VI.5 Kupujúci týmto preberá nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka

VII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV, ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ

VII.1. Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho v súlade so zákonom č. 101/2000 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZoOOÚ") v databáze predávajúceho, pričom plne rešpektuje povinnosti správcu podľa § 5 ZoOOÚ. Spracúvané údaje sú plne chránené funkčným interným systémom ochrany údajov (súbor interných organizačných a technických opatrení).

VII.2. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií týkajúcich sa tovaru alebo služieb predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho, SMS správ na telefónne číslo kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho. Tento súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať, čo však nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení alebo uzatvorených kúpnych zmlúv.

VII.3 Kupujúci sa zaväzuje, že pri zadávaní objednávky poskytne svoje osobné údaje správne a pravdivo. Kupujúci je povinný informovať predávajúceho o všetkých zmenách svojich osobných údajov. Predávajúci nezodpovedá za žiadnu škodu, ujmu alebo prestoje vyplývajúce z nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov; akékoľvek dodatočné náklady, ktoré v tejto súvislosti vzniknú, znáša kupujúci.

VII.4 Predávajúci môže spracovaním osobných údajov poveriť tretiu stranu ako sprostredkovateľa. Okrem prenosu osobných údajov (v rozsahu potrebnom na zabezpečenie logistiky) dopravcovi na účely plnenia kúpnej zmluvy sa osobné údaje neprenášajú žiadnej inej tretej strane.

VIII.5. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú správne a presné a že bol informovaný o tom, že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.
VIII.6 Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie sú vám zasielané pri každom nákupe u nás, pokiaľ ich neodmietnete dostávať v súlade s § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Z. z. o niektorých službách informačnej spoločnosti. Spracovanie osobných údajov na účely zasielania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi sa vykonáva na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýzu nášho postavenia na trhu využívame spracovateľa, prevádzkovateľa portálu Heureka.cz; na tieto účely vám môžeme poskytnúť informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Pri zasielaní e-mailových dotazníkov sa vaše osobné údaje neposkytujú žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek namietať odmietnutím ďalších dotazníkov prostredníctvom odkazu v e-maile s dotazníkom. Ak budete namietať, dotazník vám ďalej nepošleme.

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

VIII.1. Ak vzťah vyplývajúci z výslednej kúpnej zmluvy obsahuje zahraničný prvok, zmluvné strany sa dohodli, že vzťah sa riadi českým právom.

VIII.2 Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie Podmienok neplatné alebo neúčinné, neplatné ustanovenie sa nahradí ustanovením, ktorého význam je čo najbližší neplatnému ustanoveniu. Neplatnosť alebo neúčinnosť jedného ustanovenia nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení.

VIII.3 Kontaktné údaje predávajúceho:

adresa dodania:

HotAir.cz
Michálkovická 2098/86B,
710 00 Ostrava

telefón: +420 603 357 606

e-mail: info@hotair.cz

V Ostrave dňa 11.2.2016

Sme tu s vami už 20 rokov
Sme tu s vami už 20 rokov

Sme tu s vami už 20 rokov

Za tú dobu sme ušli pekný kus cesty. Ak vás zaujíma náš príbeh, čítajte viac. Ďakujeme za vašu priazeň!